Ἀνακοινώσεις

Τὴν 8ην / 21ην τοῦ μηνὸς Ὀκτωβρίου, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τρίτην, εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις Γραφεῖα Αὐτῆς, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος, ἀριθμ. 32, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος, Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος.

Καλεῖται ἐκ τρίτου ὁ Ἱερομόναχος Πολύκαρπος, κατά κόσμον Πέτρος Παττακὸς τοῦ Δημητρίου, ἀγνώστου νῦν διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τρίτη, 8/21-10-2014 καί ὥραν 11.00 π.μ., εἰς τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Κάνιγγος 32, γ’ ὄροφος, Ἀθῆναι)  κατηγορούμενος ἐπὶ καταφρονήσει τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἀρχῆς καὶ ἀποσχίσει.

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2016


ΑΘΗΝΑΙ, 26 – 9  / 9 - 10 – 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

 

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,


Σήμερον ἡ κοινωνία μας ἔχει ἀνάγκην παραδειγμάτων ἀρετῆς πρὸς μίμησιν. Ἰδιαιτέρως ἡ νεολαία μας στερεῖται προτύπων ἀρετῆς. Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελοῦν τὰ κατ’ ἐξοχὴν πρότυπα καὶ ὑποδείγματα πρὸς μίμησιν. Ὁ Ὅσιος Ἱερώνυμος ὁ ἐν Αἰγίνῃ ἀποτελεῖ ἕνα νεοφανῆ θαυματουργὸν Ἅγιον (+1966), τὸν ὁποῖον ἀκόμη καὶ οἱ Καινοτόμοι τῆς κρατούσης Ἐκκλησία τιμοῦν, ὑποκλινόμενοι ἐνώπιον τῆς ὁσιότητος τοῦ βίου του.

Τὴν 5ην / 18ην τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Πέμπτην, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντες ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς: Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος, Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος, Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Τορόντο κ. Μωϋσῆς, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Λούνης κ. Σιλουανός καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης.

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 2013


ΑΘΗΝΑΙ 16 /29 - 9 - 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

 

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


Ἡ φιλτάτη ἡμῶν Πατρὶς διέρχεται πολύπλευρον κρίσιν. Κρίσιν Οἰκονομικὴν ἀλλὰ καὶ Πνευματικήν, κυρίως ὅμως κρίσιν ἀξιῶν καὶ προτύπων, ἀλλὰ καὶ κρίσιν ταυτότητος. Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ ἰδιοπροσωπεία τοῦ Ἔθνους μας ἀπειλεῖται καὶ αἱ χριστιανικαὶ ἀξίαι τῆς Πατρίδος μας ἀποδομοῦνται.

Τὴν 15ην / 28ην τοῦ μηνὸς Ἰουλίου, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Δευτέραν, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου, ἀριθμ. 14, συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἠσχολήθη μὲ τὰ κάτωθι θέματα:

 1. Ἀπόφασις α/2014 Συνοδικοῦ Δικαστηρίου
 2. Περὶ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
 3. Νέα Κατασκηνωτική Περίοδος
 4. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης / 19ης Ἰουνίου 2014
 5. Γιὰ τὴν Συνάντηση Πάπα καὶ πατριάρχου στὰ Ἱεροσόλυμα
 6. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ῆς Μαΐου 2014
 7. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 15η / 28η Ἀπριλίου 2014
 8. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 11η / 24η Μαρτίου 2014
 9. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Μαρτίου 2014
 10. Κλητήριον Θέσπισμα
 11. Ἐθελοντικὴ Αἰμοδοσία Ἰουνίου 2014
 12. Κλητήριον Θέσπισμα
 13. Ἀναστάσιμον Μήνυμα 2014
 14. Κλητήριον Θέσπισμα
 15. Ἑγκύκλιος Συνοδικοῦ Συλλειτούργου
 16. Ἀνακοίνωσις ἐπὶ τῇ ἑνώσει
 17. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 1 / 14 – 3 - 2014
 18. Ἀνακοίνωσις ἀποφάσεων ΙΣ 21 – 2 / 6 – 3 - 2014
 19. Ἐνημέρωσις περὶ Καταλήξεως τοῦ Διαλόγου μετ' Ενισταμένων
 20. Δελτίο Τύπου σχετικὰ μὲ πρόσφατα Δημοσιεύματα του τύπου