Ἀνακοινώσεις

Τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης


«Γίνεσθαί μοι μάρτυρες, καὶ ἐγὼ μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ ὁ παῖς μου, ὃν ἐξελεξάμην, ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε καὶ συνῆτε ὅτι ἐγώ εἰμι» (Ἠσαΐας μγ’ 10). Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες εἶναι τὸ καύχημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἡ ἀπόδειξις τῆς Ὀρθότητος τῆς πίστεως. Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες διὰ τῆς αὐτοθυσίας των ἀποκαλύπτουν τὴν ὑπερβάλλουσαν ἀγάπην, ἡ ὁποία ὑπερεξεχείλιζεν ἐκ τῆς ψυχῆς των. Τοῦτο φανεροῖ ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διδάσκων τοὺς Μαθητὰς ὀλίγον πρὸ τοῦ Πάθους: «μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ» (Ἰωάν. ιε´ 13).

 

Τὴν Τετάρτην, 6ην /19ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τετάρτην, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, «Ρόδον τό Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ τοὺς Πρεσβυτέρους Συνοδικόν Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθμ β´ τῆς 6/19-11-2014 ἀποφάσεως αὐτοῦ ἔκρινεν ἔνοχον τὸν πρ. Ἱερομόναχον Πολύκαρπον,

Ἀριθμὸς Πρωτ. γ - 2054


ΑΘΗΝΑΙ 1 / 14 - 11 – 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Γνώρισμα τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι νὰ ὑφίσταται κατὰ καιροὺς διωγμοὺς ἐκ μέρους τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου τούτου. Ὁ Ἱερὸς ἡμῶν Ἀγὼν ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως ὑπέστη αἱματηρὰς διώξεις, ἤδη ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς ἑορτολογικῆς ἀποστασίας, προιμίου οὔσης τῆς Οἰκουμενιστικῆς λαίλαπος.

 

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ
Τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παχωμίου τοῦ Χίου

 

 

φιλῶν τοὺς Αὐτὸν φιλοῦντας (πρβλ. Παροιμ. η’ 17) καὶ δοξάζων τοὺς Αὐτὸν δοξάζοντας Παντοκράτωρ Κύριος (πρβλ. Α’ Βασιλ. β’ 30), ἀναδεικνύει ἐκ τοῦ Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, ὅσους οὐκέτι ἁπλῶς δούλους πιστοὺς καλεῖ, οὐδὲ ἐργάτας ἀγαθούς, ἀλλὰ φίλους Αὐτοῦ γενομένους, πλουτίζει χαρίσμασι θαυμάτων καὶ ὑποδείγματα πρὸς μίμησιν ὑπὸ τῶν πιστῶν καθιστᾶ. Ἡμεῖς δὲ τὰ σημεῖα ταῦτα τῆς ἁγιότητος τῶν φίλων τοῦ Θεοῦ ὁρῶντες, πρὸς ἀρετὴν παρακινούμεθα καὶ τούτους ἐπικαλούμεθα, ὡς ἀληθῶς παρρησίαν ἔχοντας πρὸς τὸν Θεόν, ὅπως πρεσβεύωσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κατηχητών σήμα1

 

Ἀνακοινώνεται πρὸς τοὺς ἐνδιαφερομένους ἡ ἔναξις τοῦ Προγράμματος Καταρτίσεως Κατηχητῶν διὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 2014-2015. Τὰ μαθἠματα θὰ παραδίδονται εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις κεντρικά γραφεῖα τῆς Ἐκκλησίας μας (Κάνιγγος 32, 3ος ὄροφος).


Καλεῖται διὰ τετάρτην φορὰν ὁ Ἱερομόναχος Πολύκαρπος, κατά κόσμον Πέτρος Παττακὸς τοῦ Δημητρίου, ἀγνώστου νῦν διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τετάρτην, 6/19 Νοεμβρίου καί ὥραν 11.00 π.μ., εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14 ἐν Πειραιεῖ) κατηγορούμενος ἐπὶ καταφρονήσει τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἀρχῆς καὶ ἀποσχίσει.

 1. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 8ης /21ης Ὀκτωβρίου 2014
 2. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
 3. Κλητήριον Θέσπισμα
 4. Πρῶτος ἐπίσημος ἑορτασμὸς Ὁσίου Ἱερωνύμου ἐν Αἰγίνῃ
 5. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης /18ης Σεπτεμβρίου 2014
 6. Συνοδικὴ προσευχητικὴ Σύναξις πρὸς ἀποτροπὴν τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας
 7. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 15ης / 28ης Ἰουλίου 2014
 8. Ἡ Φωνὴ ...ἀνεβόησεν! Tὸ τεῦχος 979 τῆς "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"
 9. Ἀπόφασις α/2014 Συνοδικοῦ Δικαστηρίου
 10. Περὶ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
 11. Νέα Κατασκηνωτική Περίοδος
 12. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης / 19ης Ἰουνίου 2014
 13. Γιὰ τὴν Συνάντηση Πάπα καὶ πατριάρχου στὰ Ἱεροσόλυμα
 14. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 7ης / 20ῆς Μαΐου 2014
 15. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 15η / 28η Ἀπριλίου 2014
 16. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 11η / 24η Μαρτίου 2014
 17. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης / 18ης Μαρτίου 2014
 18. Κλητήριον Θέσπισμα
 19. Ἐθελοντικὴ Αἰμοδοσία Ἰουνίου 2014
 20. Κλητήριον Θέσπισμα