Ἀνακοινώσεις

Ἐπὶ τῇ ἀνατολῇ τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους 2015
Πρὸς τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος
Πεφιλημένοι ἐν Κυρίῳ ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα,

Ἀριθμός Πρωτ. γ- 2074


ΑΘΗΝΑΙ 27-12-2014/9-1-2015


Πρὸς
Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ὁ ἐτήσιος ἑορτασμὸς τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς ἔχει ἰδαιτέραν σημασίαν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς ἔλαβεν ὁμολογιακόν χαρακτῆρα. Ἂς μὴ λησμονοῦμεν ὅτι ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος ὅταν παρευρέθῃ ὡς ἄγνωστος παρατηρητὴς εἰς τὴν τελετὴν τῶν Θεοφανείων συνεκινήθη καὶ τότε ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ προβῇ εἰς τὴν ὁμολογίαν ὑπὲρ τῆς τηρήσεως τῶν Παραδόσεων καὶ νὰ ἡγηθῇ τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014

Παντ τ πληρματι τς κκλησας

«Τὰ σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται·

Χριστὸς ἐτέχθη ἐκ τῆς Παρθένου!»

πατήστε ΕΔΩ

Tοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Παρθενίου τοῦ Χίου

 

Τοῖς ἐπιποθοῦσι τὸν τῆς κατὰ Θεὸν τελειότητα βίον προτρέπει ὁ Δεσποτικὸς λόγος: «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι» (Ματθ. ΙΘ´, 21). Καὶ ἀλλαχοῦ: «Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ ἐμπόρῳ ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας· ὃς εὑρὼν ἕνα πολύτιμον μαργαρίτην ἀπελθὼν πέπρακε πάντα ὅσα εἶχε καὶ ἠγόρασεν αὐτόν» (Ματθ. ΙΓ’, 45-46). Οἱ Ὅσιοι Πατέρες ἔφθασαν εἰς τὴν τελειότητα ταύτην, πωλήσαντες καὶ διαθέσαντες ἅπαντα τὰ τερπνὰ τοῦ βίου τούτου καὶ ἀγοράσαντες τὸν πολύτιμον Μαργαρίτην τῆς Οὐρανίου Βασιλείας.

Τὴν Τετάρτην, 4ην /17ην  τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τό Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς Τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

 1. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ
 2. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης /19ης Νοεμβρίου 2014
 3. Ἀπόφασις Συνοδικοῦ Δικαστηρίου
 4. Ἐκδήλωσις διά τά ἐνενήκοντα ἔτη ἀπὸ τὴν ἑορτολογικὴν καινοτομίαν
 5. Πρῶτος Ἐπίσημος Συνοδικός Ἑορτασμὸς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης
 6. Συνοδική Πράξις Ἁγιοκατατάξεως Ὁσίου Παχωμίου
 7. Ἔναξις Προγράμματος Καταρτίσεως Κατηχητῶν
 8. Κλητήριον Θέσπισμα
 9. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 8ης /21ης Ὀκτωβρίου 2014
 10. ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ ΟΣΙΟΥ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
 11. Κλητήριον Θέσπισμα
 12. Πρῶτος ἐπίσημος ἑορτασμὸς Ὁσίου Ἱερωνύμου ἐν Αἰγίνῃ
 13. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας 5ης /18ης Σεπτεμβρίου 2014
 14. Συνοδικὴ προσευχητικὴ Σύναξις πρὸς ἀποτροπὴν τῆς ἀποχριστιανοποιήσεως τῆς Πατρίδος μας
 15. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 15ης / 28ης Ἰουλίου 2014
 16. Ἡ Φωνὴ ...ἀνεβόησεν! Tὸ τεῦχος 979 τῆς "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"
 17. Ἀπόφασις α/2014 Συνοδικοῦ Δικαστηρίου
 18. Περὶ τοῦ Συνοδικοῦ Ἑορτασμοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου
 19. Νέα Κατασκηνωτική Περίοδος
 20. Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 6ης / 19ης Ἰουνίου 2014