Ἀνακοινώσεις

Περὶ Ἱερατικῆς Συνάξεως Ν. Ἑλλάδος

Ἀριθμός Πρωτ. 2262.

ΑΘΗΝΑΙ, 30-10/12–11-2015

Πρὸς
ἅπαντας τοὺς Κληρικοὺς τῆς Νοτίου Ἑλλάδος
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Πανοσιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες,

Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 9ης /22ας Ὀκτωβρίου 2015, ἀπεφάσισε τὴν σύγκλησιν τοῦ Ἱερατείου τῆς Ἐπικρατείας ἡ ὁποία, διὰ λόγους πρακτικούς, θὰ πραγματοποιηθῇ εἰς δύο Συνάξεις, μίαν διὰ τὴν Νότιον Ἑλλάδα [Ἀττική, Στερεὰ Ἑλλάς, Εὔβοια, Πελοπόννησος, Νῆσοι] καὶ μίαν διὰ τὴν Κεντρικὴν καὶ Βόρειον [Θεσσαλία καὶ ἄνω].


θεν, καλεῖσθε ὅπως παρευρεθῆτε καί μετάσχῃτε τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνάξεως Κληρικῶν τῆς Νοτίου Ἑλλάδος, ἡ ὁποία πρόκειται νὰ συγκληθῇ τὴν Τρίτην, 18-11/1-12-2015,.εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναὸν Κοιμήσεως Θεοτόκου Πειραιῶς (Σπάρτης & Πατρῶν, Ταμπούρια, Τηλ. 210 4627959) εἰς τὰς 10:00 π.μ..


Θὰ ὑπάρξουν τρεῖς Εἰσηγήσεις μὲ θέματα:


α) Ἡ 8η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (879/880), [Εἰσηγητής: ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης ᾿Ωρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός].


β) Ἡ 9η Οἰκουμενικὴ Σύνοδος (1351), [Εἰσηγητής: ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης].


γ) Ἡ «Ὁμολογία Πίστεως Γνησίου Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ» (Συνοδικὴ Ἔγκρισις: 4/17.12.2014) [Εἰσηγητής: ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος].


παρουσία ἁπάντων Ὑμῶν εἶναι ἐπιβεβλημένη.


Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς

† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ