Ἀνακοινώσεις

Περὶ Ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1862

ΑΘΗΝΑΙ 12 /25 - 2 - 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

 

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ἔθος κατέστη πλέον ἡ Ἐκκλησία μας νὰ ἑορτάζει λαμπρῶς τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοιουτοτρόπως τιμῶμεν ἅπαντας τοὺς ἀγωνιστάς τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καὶ διατρανώνομεν τὴν προσήλωσιν ἡμῶν εἰς τὰς πατρῶας παραδόσεις.

α) Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας 24 Φεβρουαρίου / 9 Μαρτίου 2014 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιε­πίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος θὰ προεξάρχῃ εἰς Ἀρχιερατικήν θείαν λειτουργίαν προεξάρχοντος τοῦ εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίας Παρα­σκευῆς (Διοσκούρων 6 - Μοναστηράκι).

 

β) Περί ὥραν 11ην μεσημβρινήν θὰ ἐκκινήσῃ λιτανευτική πομπή ἐκ τοῦ ἰδίου Ἱεροῦ Ναοῦ ἥτις θὰ περιέλθει τὰς πέριξ ὁδούς, προκει­μένου νὰ δοθῇ ἡ καλή ἡμῶν μαρτυρία εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Εἰς τὴν λιτάνευσιν ταύτην θὰ προσέλθουν ἅπαντες οἱ κληρικοί καὶ τὰ ἐκκλησιάσματα τῶν Ἐνοριῶν Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καὶ Ἀττικοβοιωτίας κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων. Πρὸς τόν σκοπόν τοῦτον καλοῦνται οἱ Ἐφημέριοι, οἱ Ἱεροψάλται καί οἱ ἐπίτροποι τῶν Ἐνοριῶν ὅπως μεριμνήσουν διὰ τὴν ἔγκαιρον τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας καὶ τῆς λιτανείας, κατὰ τρόπον ὥστε τὴν 11ην μεσημβρινὴν νὰ εὑρίσκωνται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι, μεριμνῶντες καὶ διὰ τὴν μεταφοράν τοῦ ποιμνίου, συναποκομίζοντες μετ’ αὐτῶν τὰ λάβαρα καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα τῶν Ναῶν ἀκριβῶς ὅπως καὶ κατὰ τὴν Ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων.

 

γ) Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας θὰ λάβῃ χώρα ἡ ἑόρτιος πανηγυρικὴ ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία θὰ γίνῃ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ὀργα­νισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ο.Λ.Π.), Ἀκτή Μιαούλη 10 εἰς τὰς 6.00 μ.μ..

 

Ὅθεν ἅπαντες, κλῆρος καὶ λαός, καλούμεθα νὰ δώσωμεν τὸ ἀγωνιστικόν παρόν, εἰς τὴν ὁμολογιακήν ταύτην ἡμέραν.

 

Μετ’ εὐχῶν, ὅπως διαπλεύσωμεν τὸ πέλαγος τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ.

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος