Ἀνακοινώσεις

Περὶ Ἐνισχύσεως τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν τῆς καθ’ἡμᾶς Ἐκκλησίας

 

Ἀγαπητά τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας κατά τήν συνεδρίαν τῆς 8/21 Ἰανουαρίου 2014 ἀπεφάσισεν ὅπως τροποποιήσει προηγουμένην ἀπόφασιν περὶ διεξαγωγῆς δισκοφοριῶν εἰς τὰς πανηγύρεις ὅπου χοροστατεῖ Ἐπίσκοπος πρὸς ἐνίσχυσιν τοῦ Ταμείου Κοινωνικοῦ Ἔργου καὶ Ἱεραποστολῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Εἰς τὸ ἑξῆς δὲν θὰ γίνεται τοιαύτη δισκοφορία, ἀλλὰ θὰ ἐπανέλθῃ ἡ περιαγωγὴ δίσκου «Ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος», ὅπως ἐγένετο ἀπὸ ἀρχῆς τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος.Ἡ δισκοφορία αὕτη θὰ γίνεται ἅπαξ τοῦ μηνός εἰς ἅπαντας τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τοὺς λειτουργούντας κανονικῶς.

Τὸ προϊόν τῶν δισκοφοριῶν θὰ ἀποστέλλεται μερίμνῃ τῶν Ἐπιτρόπων εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ ὅπου θὰ ἐκδίδεται τὸ σχετικὸν ἀποδεικτικὸν ἔγγραφον.

 

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος