Ἀνακοινώσεις

ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἀριθμός Πρωτ.  2253        

Πρὸς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὰς Ἱερὰς Μονὰς
τῆς Ἐπικρατείας


Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,


Χάρις τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἴη μετὰ πάντων ἡμῶν.


«Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω», διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α’ Κορινθ. ΙΔ’ 40), διότι τάξις συνέχει τὰ σύμπαντα, τὰ ἐπουράνιά τε καὶ τὰ ἐπίγεια. Ἐξόχως δὲ εἰς τὰ ἐκκλησιαστικά, ὀφείλει νὰ τηρῇται τὸ ἀξίωμα τοῦτο. Καὶ εἰδικώτερον ἀναφερόμεθα εἰς ἕνα θέμα ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας, τὸ ὁποῖον χρήζει ἀντιμετωπίσεως. Ἐσχάτως παρετηρήθη τὸ φαινόμενον ἑνίων Κληρικῶν, νὰ ἐξέρχωνται ἐκ τῶν ὁρίων τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἐπαρχίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν, μεταβαίνοντες εἰς ἑτέρας Ἐπαρχίας, λειτουργοῦντες, ἐξομολογοῦντες, κείροντες μοναζούσας, κηρύττοντες κ.λπ., ἄνευ τῆς εὐλογίας τοῦ Ἐπισκόπου των ἢ τοῦ Ἐπισκόπου τῆς κατὰ τόπον Ἐπαρχίας εἰς τὴν ὁποίαν μεταβαίνουν.


Δεδομένου τοῦ ὅτι ἡ τήρησις τῆς κανονικῆς τάξεως ὀφείλει νὰ ἀποτελῇ ἕν χαρακτηριστικὸν τοῦ προτύπου τοῦ Γνησίου Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ, καλοῦμεν ὑμᾶς εἰς τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν σχετικῶν κανονικῶν διατάξεων, πρὸς διαφύλαξιν τῆς θείας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ εὐταξίας, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀποφυγὴν σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν καὶ δημιουργίαν ἀρνητικῶν ἐντυπώσεων, ἐξ αἰτίας ὀλίγων περιστατικῶν, τὰ ὁποῖα παραβλάπτουν τὴν καλὴν εἰκόνα τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐν γένει.


Ὅσον καὶ ἐὰν θεωρῆται αὐτονόητον, ὅτι σχεδὸν πάντοτε θὰ παρέχηται ἡ τοιαύτη εὐλογία ὑπὸ τῶν Ἐπισκόπων (τοῦ οἰκείου τοῦ Κληρικοῦ καὶ τοῦ ἐπιχωρίου τοῦ τόπου τῆς μεταβάσεως), δὲν πρέπει νὰ παρακάμπτηται ἡ κανονικὴ τάξις. Εἶναι γνωστὴ ἄλλωστε ἡ ῥῆσις τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου:


«Μηδεὶς χωρὶς τοῦ ᾿Επισκόπου τι πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν ᾿Εκκλησίαν. ᾿Εκείνη βεβαία εὐχαριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπὸ τὸν ἐπίσκοπον οὖσα, ἤ ᾧ ἄν αὐτὸς ἐπιτρέψῃ. ῞Οπου ἄν φανῇ ὁ ᾿Επίσκοπος, ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἔστω· ὥσπερ ὅπου ἄν ἦ Χριστὸς ᾿Ιησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολική ἐκκλησία. Οὐκ ἐξὸν ἐστὶν χωρὶς τοῦ ᾿Επισκόπου, οὔτε βαπτίζειν, οὔτε ἀγάπην ποιεῖν· ἀλλ' ὅ ἄν ἐκεῖνος δοκιμάσῃ, τοῦτο καὶ τῷ Θεῷ εὐάρεστον, ἵνα ἀσφαλὲς ἤ καὶ βέβαιον πᾶν ὅ πράσσεται» (Πρὸς Σμυρναίους VIII).


Καὶ ἀλλαχοῦ: «Καλῶς ἔχει, Θεὸν καὶ ᾿Επίσκοπον εἰδέναι, ὁ τιμῶν ᾿Επίσκοπον ὑπὸ Θεοῦ τετίμηται· ὁ λάθρα τοῦ ᾿Επισκόπου τι πράσσων τῷ διαβόλῳ λατρεύει» (Πρὸς Σμυρναίους ΙΧ).


Διὰ τοῦτο καὶ οἱ Θεῖοι Πατέρες ἐθεσμοθέτησαν ὡς νόμον τῆς Ἐκκλησίας τὴν ἄδειαν τοῦ Ἐπισκόπου διὰ τὰς ἱεροπραξίας καὶ ἐν γένει τὰς ἐκκλησιαστικὰς ἐνεργείας τῶν Πρεβυτέρων:


«Οἱ πρεσβύτεροι, καὶ οἱ διάκονοι, ἄνευ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου μηδὲν ἐπιτελείτωσαν∙ αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ὁ πεπιστευμένος τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου, καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτηθησόμενος» (ΛΘ’ Ἀποστολ.).


«Τοὺς πρεσβυτέρους μηδὲν πράττειν ἄνευ τῆς γνώμης τοῦ ἐπισκόπου» (ΝΖ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ).


Εἰδικώτερον δὲ διὰ τὰς κουρὰς τῶν Μοναζουσῶν, ὅτι αὗται γίνονται ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου: «χρίσματος ποίησιν καὶ κορῶν καθιέρωσιν ὑπὸ πρεσβυτέρων μὴ γίνεσθαι (...)» (Κανὼν ς’ Καρθαγένης) ἢ –κατὰ τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου- καὶ ὑπὸ Πρεσβυτέρου, ἀλλ’ ὁπωσδήποτε κατόπιν ἀδείας τοῦ Ἐπισκόπου.


Ὅθεν, ἐὰν εἰς τὴν ὑμετέραν Ἐνορίαν ἢ Μονὴν προσέλθῃ Κληρικός τις, ἐκτὸς τοῦ κανονικῶς διορισθέντος Ἐφημερίου σας, δι’ οἱανδήποτε ἱεροπραξίαν ἢ καὶ ὁμιλίαν:


α) Ἐὰν εἶναι ἐκ τῆς ἰδίας Μητροπόλεως / Ἐπισκοπῆς, ὀφείλει νὰ ἔχῃ τὴν ἄδειαν τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου / Ἐπισκόπου, ἔστω καὶ προφορικήν.


β) Ἐὰν εἶναι ἐξ Ἁγίου Ὄρους, ὀφείλει νὰ ἔχῃ τὴν ἄδειαν τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου / Ἐπισκόπου, ἔστω καὶ προφορικήν.


γ) Ἐὰν προέρχεται ἐξ ἑτέρας Μητροπόλεως / Ἐπισκοπῆς, ὀφείλει νὰ ἔχῃ τὴν ἄδειαν τόσον τοῦ ἰδικοῦ του Μητροπολίτου / Ἐπισκόπου, ὅσον καὶ τοῦ οἰκείου, ἔστω καὶ προφορικήν.


δ) Ἐὰν εἶναι προερχόμενος ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἐκ τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ρουμανίας ἢ τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ὀφείλει νὰ ἔχῃ συστατικὴν ἐπιστολὴν ἐκ τοῦ ἰδικοῦ του Μητροπολίτου / Ἐπισκόπου, καὶ τὴν ἔστω καὶ προφορικὴν ἄδειαν τοῦ οἰκείου.


Ἐπιδαψιλεύοντες δὲ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν ὑμῖν τὰς εὐχὰς τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, ἀπονέμομεν πᾶσιν ὑμῖν πλουσίαν τὴν ἄνωθεν εὐλογίαν.


Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙΕ’ τῇ 18ῃ/ 31 ῃ Ὀκτωβρίου


Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη

† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ
† Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ

Ἀ­ριθ­μός Πρωτ.  2253