Ἀνακοινώσεις

Παραινετική Ἐγκύκλιος

Ἀριθμός Πρωτ.  γ-1739


ΠΑΡΑΙΝΕΤΙΚΗ    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρὸς τοὺς Πανοσιωτάτους καὶ Αἰδεσιμωτάτους
Κληρικοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας


Πανοσιώτατοι καὶ Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες,


      Ἡ Χάρις τοῦ δι’ ἡμᾶς σταυρωθέντος καὶ ἀναστᾶντος Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἴη μετὰ πάντων ἡμῶν.


       «Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω», διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α’ Κορινθ. ΙΔ’ 40), διότι τάξις συνέχει τὰ σύμπαντα, τὰ ἐπουράνια τε καὶ τὰ ἐπίγεια. Ἐξόχως δὲ εἰς τὰ ἐκκλησιαστικά ὀφείλει νὰ τηρῇται τὸ ἀξίωμα τοῦτο. Καὶ εἰδικώτερον ἀναφερόμεθα εἰς ἕνα θέμα ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας τὸ ὁποῖον χρήζει ἐπιμελείας. Ἐσχάτως παρετηρήθη τὸ φαινόμενον ἐνίων Κληρικῶν, νὰ ἐξέρχονται ἐκ τῶν ὁρίων τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐπαρχίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν, μεταβαίνοντες εἰς ἑτέρας ἐπαρχίας λειτουργοῦντες, ἐξομολογοῦντες, κείροντες μοναζοῦσας, κηρύττοντες κ.λπ. ἄνευ τῆς  εὐλογίας τοῦ Ἐπισκόπου των ἢ τοῦ Ἐπισκόπου τῆς κατὰ τόπον ἐπαρχίας εἰς τὴν ὁποίαν μεταβαίνουν. Δεδομένου τοῦ ὅτι ἡ τήρησις τῆς κανονικῆς τάξεως ὀφείλει νὰ ἀποτελεῖ ἕν χαρακτηριστικὸν τοῦ προτύπου τοῦ Γνησίου Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ, καλοῦμεν ὑμᾶς εἰς τὴν πιστὴν τήρησιν τῶν σχετικῶν κανονικῶν διατάξεων, πρὸς ἀποφυγὴν σκανδαλισμοῦ τῶν πιστῶν καὶ δημιουργίαν ἀρνητικῶν ἐντυπώσεων, ἐξ αἰτίας ὀλίγων περιστατικῶν τὰ ὁποῖα παραβλάπτουν τὴν ἐξιδανικευμένην εἰκόνα τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. ἐν γένει.


      Ὅσον καὶ ἐὰν θεωρεῖται αὐτονόητον ὅτι σχεδὸν πάντοτε θὰ παρέχηται ἡ τοιαύτη εὐλογία ὑπό τῶν Ἐπισκόπων (τοῦ οἰκείου τοῦ Κληρικοῦ καὶ τοῦ ἐπιχωρίου τοῦ τόπου τῆς μεταβάσεως), δὲν πρέπει νὰ παρακάμπτηται ἡ κανονική τάξις. Εἶναι γνωστὴ ἄλλωστε ἡ ρῆσις τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου:


      «Μηδείς χωρίς τοῦ ᾿Επισκόπου τι πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων εἰς τήν ᾿Εκκλησίαν. ᾿Εκείνη βεβαία εὐχαριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπό τόν ἐπίσκοπον οὖσα, ἤ ᾧ ἄν αὐτός ἐπιτρέψῃ. ῞Οπου ἄν φανῇ ὁ ᾿Επίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω· ὥσπερ  ὅπου ἄν ἦ Χριστός ᾿Ιησοῦς, ἐκεῖ ἡ καθολική ἐκκλησία. Οὐκ ἐξόν ἐστίν χωρίς τοῦ ᾿Επισκόπου, οὔτε βαπτίζειν, οὔτε ἀγάπην ποιεῖν· ἀλλ' ὅ ἄν ἐκεῖνος δοκιμάσῃ, τοῦτο καί τῷ Θεῷ εὐάρεστον, ἵνα ἀσφαλές ἤ καί βέβαιον πᾶν ὅ πράσσεται» (Πρὸς Σμυρναίους VIII). Καὶ ἀλλαχοῦ: «Καλῶς ἔχει, Θεόν καί ᾿Επίσκοπον εἰδέναι, ὁ τιμῶν ᾿Επίσκοπον ὑπό Θεοῦ τετίμηται· ὁ λάθρα τοῦ ᾿Επισκόπου τι πράσσων τῷ διαβόλῳ λατρεύει» (Πρὸς Σμυρναίους ΙΧ).


      Διὰ τοῦτο καὶ οἱ Θεῖοι Πατέρες ἐθεσμοθέτησαν ὡς νόμον τῆς Ἐκκλησίας τὴν ἄδειαν τοῦ Ἐπισκόπου διὰ τὰς ἱεροπραξίας καὶ ἐν γένει τὰς ἐκκλησιαστικάς ἐνεργείας τῶν Πρεβυτέρων: «Οἱ πρεσβύτεροι, καὶ οἱ διάκονοι, ἄνευ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου μηδὲν ἐπιτελείτωσαν∙ αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ὁ πεπιστευμένος τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου, καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτηθησόμενος» (ΛΘ’ Ἀποστολ.). «Τοὺς πρεσβυτέρους μηδὲν πράττειν ἄνευ τῆς γνώμης τοῦ ἐπισκόπου» (ΝΖ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ). Εἰδικώτερον δὲ διὰ τὰς κουρὰς τῶν Μοναζουσῶν ὅτι αὗται γίνονται ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου: «χρίσματος ποίησιν καὶ κορῶν καθιέρωσιν ὑπὸ πρεσβυτέρων μὴ γίνεσθαι(...)» (κανών ς’ Καρθαγένης) ἢ –κατὰ τὴν ἑρμηνείαν τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου- καὶ ὑπό Πρεσβυτέρου ἀλλ’ ὁπωσδήποτε κατόπιν ἀδείας τοῦ Ἐπισκόπου.


      Ἐπιπροσθέτως ἐπισημαίνομεν εἰς τοὺς Κληρικοὺς τοὺς ἔχοντας τὸ ὀφφίκιον τῆς Πνευματικῆς Πατρότητος, ὅτι ἡ ἐξομολόγησις καὶ καταλλαγὴ τῶν μετανοούντων εἶναι ἴδιον τοῦ Ἐπισκόπου, τὸ ὁποῖον ἔχει παραχωρηθῇ καὶ εἴς τινας τῶν Πρεσβυτέρων διὰ νὰ ἐπιτελοῦν. Τοῦτο πρέπει νὰ πράττουν μετὰ φόβου Θεοῦ καὶ πολλῆς διακρίσεως, δίχως νὰ ἀπαιτοῦν ἀπό τοὺς πιστούς οἱ ὁποῖοι ἐξομολογοῦνται εἰς αὐτοὺς νὰ κοινωνοῦν μόνον ἀπὸ τῶν χειρῶν των.


      Ἐπιδαψιλεύοντες δέ ἐπί τούτοις πᾶσιν ὑμῖν τὰς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, εὐχόμεθα διὰ τὴν εἰς τὸ μέλλον πιστήν τήρησιν τῆς εὐταξίας καὶ ἐκ μέρους τῶν ὀλίγων ἐκείνων Κληρικῶν οἵτινες δὲν ἔδιδον τὴν δέουσαν προσοχήν μέχρι τοῦδε, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ δὲ τῶν ἐπερχομένων ἑορτῶν, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν Καλόν Πάσχα.


Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙΓ’ τῇ 10ῃ/ 23 ῃ Ἀπριλίου
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

 

         Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

†  Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

                 Τὰ Μέλη

†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ

†  Ὁ Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος ΜΑΞΙΜΟΣ

†  Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

†  Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

†  Ὁ Ἀμερικῆς ΠΑΥΛΟΣ

†  Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ

†  Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

†  Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ

†  Ὁ Χριστιανουπόλεως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

†  Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ

†  Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

†  Ὁ Πόρτλαντ ΣΕΡΓΙΟΣ

†  Ὁ Βοστώνης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

†  Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ