Ἀνακοινώσεις

Νέος Πρόεδρος τῆς Σ.Ε. τοῦ Νε.Ο.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

        Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπή Νεότητος, κατόπιν προτάσεως τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου, ἀπεφάσισε τὸν διορισμόν τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Πρεσβυτέρου π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη ὡς Προέδρου τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου. Ὁ Αἰδεσιμώτατος ἀντικαθιστᾶ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος, ὁ ὁποῖος προήδρευε τοῦ Συντονιστικοῦ ὀργάνου ἐπὶ τριετίαν, ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Νε.Ο.Σ. ἔν ἔτει  2008, πλὴν ὅμως ἕνεκα φόρτου ἁρμοδιοτήτων, ἔκρινε καλὸν νὰ ὑποδείξῃ ἀντικαταστάτην δυνάμενον νὰ ἀφοσιωθῇ ἐξ ὁλοκλήρου εἰς τὸ σημαντικόν ἔργον τοῦ συντονισμοῦ τῆς Νεολαίας τῆς Ἐκκλησίας μας.


         Συνεπῶς, τὴν Κυριακήν 28 Μαρτίου / 10 Ἀπριλίου 2011, ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Νεότητος, συνεκάλεσε εἰς τὸν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν τὸν Αἰδεσιμώτατον π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδην καὶ τὰ μέλη τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου: Εὐσεβίαν Σφακιανάκη, Κωνσταντῖνον Πάνον καὶ Λεωνίδαν Πῖττον, ἀνεκοίνωσε τόν διορισμόν τοῦ π. Μιχαήλ ὡς Προέδρου τῆς Συντονιστικῆς καὶ τὴν ἀνανέωσιν τῆς θητείας τῶν λοιπῶν μελῶν διὰ τὸ ἑπόμενον ἔτος.


        Δεδομένου ὅτι ὁ Προεδρεύων τῆς Συντονιστικῆς μέχρι τοῦδε ἦτο καὶ μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος, ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπεφάσισε νὰ προτείνῃ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τὴν συγκαταρίθμησιν τοῦ π. Μιχαήλ μετὰ τῶν μελῶν τῆς Συνοδικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς. 


        Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τὴν 30 Μαρτίου / 12 Ἀπριλίου 2011 ἐνέκρινε τὸ αἴτημα, ὁπότε ὁ Αἰδεσιμώτατος π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης  ἀποτελεῖ πλέον μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος καὶ Προεδρεύει τῆς Συνονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νε.Ο.Σ.  Εὐχόμεθα εἰς τὸν Αἰδεσιμώτατον πλούσιον καὶ Θεάρεστον ἔργον.