Ἀνακοινώσεις

Λειτουργικὸς Οἰκουμενισμὸς

Προ-εισαγωγὴ στὴν ταυτότητα τῆς Μεγάλης Συνόδου τοῦ 2016

Μία ἐξαιρετικὴ ἐργασία τοῦ ἡμετέρου Κληρικοῦ π. Γεωργίου Γιὰν γιὰ τὰ διαδραματιζόμενα στὸν Οἰκουμενισμό, ἡ ὁποία χρήζει προσεκτικῆς μελέτης καὶ κατανοήσεως. Μέσω αὐτῆς καὶ ἐμεῖς σταθεροποιούμεθα στὴν Ὁμολογία καὶ Πορεία μας, ἀλλὰ καὶ προσπάθεια καταβάλλεται γιὰ τὴν ὀρθὴ εὐαισθητοποίησι εὐρύτερα ὅσων πονοῦν τὰ θέματα Πίστεως, ἀλλὰ εἶναι ἀκόμη ἐγκλωβισμένοι στὴν κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ φιλαιρετικοὺς καὶ μόνον κατ' ὄνομα (ἐπισήμους) ὀρθοδόξους τῆς σήμερον:

Εἰς μορφὴν pdf: ΕΔΩ