Ἀνακοινώσεις

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.


Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


Κατὰ τὴν πρώτην Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, ἑορτάζει ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τὴν λαμπράν Αὐτῆς νίκην ἐπί τῶν αἱ­ρέ­σε­ων. Εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχήν ἑορτή τῶν διακρατούντων τάς πατρώας πα­ραδόσεις, τῶν ἀγωνιζομένων τὸν καλόν ἀγῶνα ὑπέρ τῆς πατρώας εὐ­σεβείας.
Διὰ τὴν ἔτι λαμπροτέραν διατράνωσιν τῆς καλῆς ἡμῶν ὁμο­λο­γίας, ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς γνησίας ἐν Ἑλλάδι τοῦ Χριστοῦ Ἐκ­κλησίας ἀπεφάσισεν ὅπως:


α) Τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας τελεσθῇ Ἀρχιερατική λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε­πι­σκό­που Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίας Παρα­σκευῆς (Διοσκούρων 6 - Μοναστηράκι).


β) Περί ὥραν 11ην μεσημβρινήν θὰ ἐκκινήσῃ λιτανευτική πομπή ἐκ τοῦ ἰδίου Ἱεροῦ Ναοῦ ἥτις θὰ περιέλθει τὰς πέριξ ὁδούς, προκει­μένου νὰ δοθῇ ἡ καλή ἡμῶν μαρτυρία εἰς τὸ κέντρον τῆς  πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Εἰς τὴν λιτάνευσιν ταύτην θὰ προσέλθουν ἅπαντες οἱ κληρικοί καὶ τὰ ἐκκλησιάσματα τῶν Ἐνοριῶν Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καὶ Ἀττικοβοιωτίας κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων.  Πρὸς τό σκοπόν τοῦτον καλοῦνται οἱ Ἐφημέριοι, οἱ Ἱεροψάλται καί οἱ ἐπίτροποι τῶν Ἐνοριῶν ὅπως μεριμνήσουν διὰ τὴν ἔγκαιρον τέλεσιν τῆς θείας λειτουργίας καὶ τῆς λιτανείας κατὰ τρόπον ὥστε τὴν 11ην μεσημβρινή νὰ εὑρίσκωνται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι, μεριμνῶντες καὶ διὰ τὴν μεταφοράν τοῦ ποιμνίου, συναποκομίζοντες μετ’ αὐτῶν τὰ λάβαρα καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα τῶν Ναῶν ἀκριβῶς ὅπως καὶ κατὰ τὴν Ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων. Εἶναι ἰδιαιτέρως ἀναγκαῖον κατὰ τὴν περίοδον ταύτην τῆς κρίσεως, νὰ ἀναπεμφθοῦν δεήσεις καὶ ἱκεσίαι ὑπέρ τοῦ  δοκιμαζομένου ἔθνους ἡμῶν εἰς τὸ κέντρον τῆς πρωτευούσης τῆς Πατρίδος ἡμῶν, τὸ ὁποῖον θέλει εὐλογηθῇ διὰ τῆς λιτανείας.


γ) Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας θὰ λάβῃ χώρα ἡ ἑόρτιος πανηγυρικὴ ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία θὰ γίνῃ καί πάλιν ἐφέτος εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον τοῦ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΗ­ΝΩΝ (Βασ. Σοφίας - Ριζάρη  2, ἀπέ­ναντι ἀπό τὸ νοσοκομεῖον «Εὐαγγελι­σμός») εἰς τὰς 5.00 μ.μ., μὲ κεντρικόν ὁμιλητήν τόν Θεοφιλέστατον Ἐπί­σκο­πον Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριον.


Καλούμεθα ἅπαντες, κλῆρος καὶ λαὸς νὰ δηλώσωμεν διὰ τῆς παρουσίας μας, τὴν ἔμπρακτον καλήν ὁμολογίαν καὶ τὴν πρέπουσαν τιμήν εἰς τόν τίμιον ἀγῶνα ὑπέρ τῶν πατρώων παραδόσεων.


Μετ’ εὐχῶν
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου


† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος

 

 


 _2012_a