Ἀνακοινώσεις

Κοινὴ Σύσκεψις Ρ.Ο.Ε.Δ. - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀνακοίνωσις
Κοινῆς Συσκέψεως
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ρωσικῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς
μετὰ τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος

odessa

ΤΗΝ Τρίτη, 15/28-4-2015, στὸ Οἴκημα τῆς Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς (ΡΟΕΔ) στὴν Ὀδησσὸ τῆς Οὐκρανίας, πραγματοποιήθηκε μὲ ἐπιτυχία Κοινὴ Ἀδελφικὴ Σύσκεψις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ΡΟΕΔ, ὑπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη κ. Ἀγαθάγγελο, καὶ ἕξι ἀκόμη Ἀρχιερεῖς Αὐτῆς (Ἀνδρόνικο, Γεώργιο, Ἀθανάσιο, Κύριλλο, Νίκωνα καὶ Ρωμανό), καὶ ἐπισήμου Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (ΓΟΧ) Ἑλλάδος, ἀποτελούμενης ἀπὸ τρεῖς Ἀρχιερεῖς, (Μαραθῶνος Φώτιο, Μεθώνης Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου Κλήμη) καὶ ἕναν Πρεσβύτερο (π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδη) ὡς μεταφραστή.


Κοινὴ αὐτὴ Σύσκεψις ἀπέβλεπε στὴν διαφύλαξι τῆς Ἑνότητός μας, μέσῳ διαλόγου, γιὰ τὴν παροχὴ ἐξηγήσεων ἐπὶ ὡρισμένων ζητημάτων ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος.


Σὲ πνεῦμα εἰρήνης, ἀλληλοσεβασμοῦ καὶ ἀγάπης ἀντιμετωπίσθηκαν συνολικὰ ὀκτὼ κύρια θέματα, στὰ ὁποῖα ὑπῆρξε ὁμογνωμία. Συγκεκριμένα:


1.Ἀποφασίσθηκε ἡ ἀποφυγὴ ὑπὸ τῆς ΡΟΕΔ προσλήψεως ὁμάδος κληρικῶν, λόγῳ ὑπάρξεως Κανονικῆς φύσεως κωλυμάτων, τὰ ὁποῖα ὑπεδείχθησαν ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πλευρά· ἐπίσης, συμφωνήθηκε ἀπὸ τοῦδε καὶ στὸ ἑξῆς νὰ ὑπάρχη κοινὴ συνεννόησις στὴν ἀντιμετώπισι παρομοίων περιπτώσεων αἰτήσεως κληρικῶν, ὅσον ἀφορᾶ γεωγραφικῶς τὴν διασπορά, εὑρισκομένων δηλαδὴ πέραν τῶν Κανονικῶν ὁρίων τῶν δύο Ἐκκλησιῶν.


2.Συμφωνήθηκε ἡ μὴ δημιουργία παραλλήλων ἐκκλησιαστικῶν δομῶν ὑπὸ τῆς μίας Πλευρᾶς σὲ χώρα, ὅπου ἡ ἑτέρα Πλευρὰ δραστηριοποιεῖται ἐκκλησιαστικῶς ἀπὸ μακροῦ.


3.Συμφωνήθηκε νὰ καταβάλλεται διακριτικῶς κάθε κοινὴ προσπάθεια, γιὰ ἐπίλυση προβλημάτων τῶν Ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, μὲ ἀποφυγὴ ταυτοχρόνως διεισδύσεως τῆς μίας Ἐκκλησίας στὶς ἐσωτερικὲς ὑποθέσεις τῆς ἑτέρας.


4.Ἔγινε ἀναφορὰ σὲ Κληρικούς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προτραπῆ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ΓΟΧ Ἑλλάδος νὰ ὑπαχθοῦν στὴν Ἀδελφὴ ΡΟΕΔ.


5.Συζητήθηκαν ὡρισμένες προτάσεις γιὰ τὴν προσωρινὴ Κανονικὴ ὑπαγωγὴ Ἐκκλησιαστικῶν Κοινοτήτων καὶ Κληρικῶν τῆς Δυτ. Οὐκρανίας σὲ κάποια ἀπὸ τὶς Ἀδελφὲς Ἐκκλησίες τῆς ΡΟΕΔ.


6.Διαβεβαιώθηκε ὑπὸ τῆς ΡΟΕΔ ἡ προσπάθεια Αὐτῆς γιὰ τὴν διαφύλαξι τοῦ παραδοσιακοῦ τρόπου τελέσεως τοῦ τύπου τῆς Βαπτίσεως διὰ τριῶν πλήρων καταδύσεων· ἐπίσης, διαβεβαιώθηκε ἐκ μέρους Αὐτῆς, ὅτι ἡ ἀποδοχὴ Μελῶν προερχομένων ἀπὸ τὶς ἐπίσημες λεγόμενες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες περιλαμβάνει τὴν ἐξέτασι τοῦ τύπου τῆς Βαπτίσεώς τους, ἐν ἀνάγκῃ δὲ τῆς διορθώσεως Κανονικῶς τοῦ ἐλλειποῦς τοιούτου.


πίσης, ἀμφότερες οἱ Πλευρὲς ἐπιβεβαίωσαν, ὅτι ἡ Θεία Εὐχαριστία παρέχεται μόνον στὰ Μέλη τῆς Ἐκκλησίας.


7.Ἐξετάσθηκαν ἀπὸ κοινοῦ προτάσεις γιὰ ἐπίλυσι προβλημάτων στὴν Γεωργία, ὅπου καὶ οἱ δύο Πλευρὲς διατηροῦν Ἐκκλησιαστικὸ Ποίμνιο.


8.Ἀμφότερες οἱ Πλευρὲς διεπίστωσαν, ὅτι τὸ ὄνομα τοῦ πατριάρχου Ἱεροσολύμων Εἰρηναίου μνημονευόταν ἀπὸ τὴν ΡΟΕΔ μόνον στοὺς Ἁγίους Τόπους, ἀλλὰ ὄχι ὡς ἐπιχωρίου ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς, παρὰ βάσει παλαιᾶς παραδόσεως τῆς ΡΟΕΔ. Στὴν διάρκεια τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, μετὰ τὴν ἵδρυσι τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ἡ ΡΟΕΔ δὲν εὑρίσκετο καὶ δὲν εὑρίσκεται σὲ εὐχαριστιακὴ κοινωνία μὲ τὸ Πατριαρχεῖο τῶν Ἱεροσολύμων. Οἱ δὲ Ἀρχιερεῖς τῆς ΡΟΕΔ ἀναμένουν ἀπὸ τὸν πατριάρχη Ἱεροσολύμων Εἰρηναῖο μία σαφῆ Ἀντι-οικουμενιστικὴ δήλωση/ τοποθέτηση, ὥστε βάσει αὐτῆς νὰ ἀποφασισθῆ ἡ ὅποια διαμνημόνευσις αὐτοῦ, ἢ μή, στὸ μέλλον.

 

Οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς ΡΟΕΔ                                     Ἡ Ἀντιπροσωπεία 

                                                               τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος

 


Ὀδησσός, 17/30.4.2015