Ἀνακοινώσεις

Κοινὴ ἀνακοίνωσις τῶν ἐπιτροπῶν διαλόγου

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου μεταξὺ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

 

 

        Τὴν 12ην/25ην Σεπτεμβρίου 2012, εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ἐγένετο συνάντησις/σύσκεψις τῶν Ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, προκειμένου νὰ ἀξιολογηθῇ ὁ Διάλογος μεταξύ τῶν δύο Πλευρῶν, ὁ ὁποῖος εἶχε διεξαχθῆ εἰς ἀνεπίσημον ἐπίπεδον πρὸ τεσσάρων ἐτῶν, καὶ νὰ διερευνηθῇ ἡ δυνατότης τῆς ἐκ νέου διεξαγωγῆς Αὐτοῦ εἰς ἐπίσημον πλέον ἐπίπεδον.

 

 


Ἐγένετο, ἐν πνεύματι συνεργασίας, ἡ ἀποτίμησις –κατὰ τὸ ἀντικειμενικώτερον δυνατόν- τῶν θετικῶν καὶ ἀρνητικῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ Διαλόγου καὶ ἐπεχειρήθη νὰ διερευνηθοῦν τὰ αἴτια τῆς μὴ ἐπιτυχοῦς ἐκβάσεως Αὐτοῦ. Κατόπιν, συνεζητήθησαν τρόποι διὰ τὴν ἐπανέναρξιν τοῦ Διαλόγου ὑπὸ εὐνοϊκωτέρας προϋποθέσεις, τοὐτέστιν διὰ τῆς υἱοθετήσεως μιᾶς κοινῶς συμπεφωνημένης διαδικασίας, βάσει τῆς ὁποίας θὰ συζητηθοῦν διεξοδικῶς αἱ μεταξύ τῶν δύο Πλευρῶν ὑφιστάμεναι διαφοραί, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν τὴν ἐπίλυσιν αὐτῶν καὶ τὴν ἄρσιν τῆς δυσαρέστου καταστάσεως τῆς διαιρέσεως.


Κατὰ τὸ χρονικόν διάστημα, τὸ ὁποῖον ἠκολούθησεν ἔκτοτε καὶ κατόπιν συνεχοῦς ἐπικοινωνίας καὶ ἀνταλλαγῆς ἀπόψεων, διεμορφώθη μία τοιαύτη κοινῶς συμπεφωνημένη διαδικασία, ἥτις κατεγράφη, ἐνεκρίθη ὑπ’ ἀμφοτέρων τῶν Πλευρῶν καὶ ἐν τέλει ὑπεγράφη εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, τὴν Δευτέραν 6ην/19ην Νοεμβρίου 2012, ὑπό τῶν δύο Προέδρων τῶν ὁρισθεισῶν Ἐπιτροπῶν ἐπὶ τοῦ Διαλόγου.


Ἡ ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ἐπιτροπὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον καὶ τούς Ἐλλογιμωτάτους Θεολόγους κ.κ. Ζήσην Τσιότραν καὶ Κωνσταντῖνον Πάνον. Ἡ ἐκ μέρους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων Ἐπιτροπὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους Ὠρεῶν κ. Κυπριανόν, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιον καὶ Γαρδικίου κ. Kλήμεντα, ὡς καὶ ἐκ τριῶν Ἱερέων, ἤτοι τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γλυκερίου Ἁγιοκυπριανίτου καὶ τῶν Πρε­σβυτέρων π. Ἀγγέλου Mουρλᾶ καὶ π. Γεωργίου Γιάν.


Ἡ κοινῶς συμπεφωνημένη διαδικασία ὑπὸ τὸν τίτλον: «Κοινὸν Κείμενον τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου...» (Μέρη Α’ καὶ Β’, §§ 26), περιλαμβάνει εἰς γενικὰς γραμμάς, ὅτι αἱ συζητήσεις θὰ διεξάγωνται ἐπὶ γραπτῶν Εἰσηγήσεων, αἱ ὁποῖαι θὰ ἀναλύωνται διεξοδικῶς κατὰ τὰς Κοινὰς Συσκέψεις, καὶ θὰ ἐκδίδωνται Κοινὰ Ἀνακοινωθέντα, ὡς καὶ ἄλλας τινὰς λεπτομερείας ἐπὶ τῆς διαδικασίας.


Προσεχῶς θὰ ὁρισθῇ ἡ Πρώτη Κοινὴ Σύσκεψις, διὰ τὸν καθορισμόν τοῦ Θεματολογίου καὶ τὴν ἐπίσημον πλέον ἔναρξιν τοῦ Διαλόγου, μὲ τὴν ἐπίκλησιν τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, διὰ πρεσβειῶν τῆς Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, ὡς καὶ μὲ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν προσευχῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

 

ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ