Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Θέσπισμα


Καλεῖται διὰ τετάρτην φορὰν ὁ Ἱερομόναχος Πολύκαρπος, κατά κόσμον Πέτρος Παττακὸς τοῦ Δημητρίου, ἀγνώστου νῦν διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τετάρτην, 6/19 Νοεμβρίου καί ὥραν 11.00 π.μ., εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14 ἐν Πειραιεῖ) κατηγορούμενος ἐπὶ καταφρονήσει τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἀρχῆς καὶ ἀποσχίσει.


Μέχρι τὴν ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσεώς του τελεῖ ὑπὸ ἀργίαν ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας.
Εἰς περίπτωσιν καὶ πάλιν ἀπουσίας του, θὰ δικασθῇ ἐρήμην.