Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Θέσπισμα

Καλεῖται ἐκ τρίτου ὁ Ἱερομόναχος Πολύκαρπος, κατά κόσμον Πέτρος Παττακὸς τοῦ Δημητρίου, ἀγνώστου νῦν διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Τρίτη, 8/21-10-2014 καί ὥραν 11.00 π.μ., εἰς τά γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Κάνιγγος 32, γ’ ὄροφος, Ἀθῆναι)  κατηγορούμενος ἐπὶ καταφρονήσει τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἀρχῆς καὶ ἀποσχίσει.

Μέχρι τὴν ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσεώς του τελεῖ ὑπὸ ἀργίαν ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας.

Εἰς περίπτωσιν καὶ πάλιν ἀπουσίας του, θὰ δικασθῇ ἐρήμην.