Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Θέσπισμα

Καλεῖται ἐκ τρίτου ὁ Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, ἀγνὠστου διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τὴν Πέμπτην 6/19 Ἰουνίου 2014 εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Ἱ.Ν. «Ρόδον τό Ἀμάραντον» Πειραιῶς, ὥραν 12.15, προκειμένου νὰ ἀπολογηθῆ διὰ: 


α) τὴν κατὰ παράβασιν τῶν Ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν ὅρων τοῦ ἀπολυτηρίου του συστηματικῶς καὶ ἐπί 9 ἔτη περιαγωγήν αὐτοῦ εἰς διαφόρους ἐκκλησιαστικάς ἐπαρχίας ἐν Ἑλλάδι, τελῶν ἱεροπραξίας καὶ κηρύττων ἄνευ ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου.


β) τὴν διασπορὰν ὕβρεων καὶ συκοφαντιῶν κατὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συνολικῶς, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἐπισκόπων αὐτῆς μεμονωμένως.

Μέχρι τὴν ἐκδίκασιν τῆς ὑποθέσεώς του τελεῖ ὑπὸ ἀργίαν ἀπὸ πάσης ἱεροπραξίας.

Εἰς περίπτωσιν καὶ πάλιν ἀπουσίας του θὰ δικασθῇ ἐρἠμην.