Ἀνακοινώσεις

Κλητήριον Θέσπισμα

Καλεῖται ο Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, ἀγνὠστου διαμονῆς, ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διὰ Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου τῆν Δευτέραν 15/28-4-2014, ὥραν 13.25, εἰς τα γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐν Ἀθήναις (Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφος) προκειμένου νὰ ἀπολογηθῆ διὰ:


α) τὴν κατὰ παράβασιν τῶν Ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν ὅρων τοῦ ἀπολυτηρίου του συστηματικῶς καὶ ἐπί 9 ἔτη περιαγωγήν αὐτοῦ εἰς διαφόρους ἐκκλησιαστικάς ἐπαρχίας ἐν Ἑλλάδι, τελῶν ἱεροπραξίας καὶ κηρύττων ἄνευ ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου.


β) τὴν διασπορὰν ὕβρεων καὶ συκοφαντιῶν κατὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συνολικῶς, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἐπισκόπων αὐτῆς μεμονωμένως.