Ἀνακοινώσεις

Κλῆσις εἰς ἀπoλογίαν

Τρίτη, 3/16 Ἰουνίου 2011

ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΠΙΣΜΑ

          Συμφώνως πρὸς τό ἄρθρον 24 παρ. 8 τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, καλεῖται ἐκ δευτέρου νά ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ Πρωτοβαθμίου διά Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, τό ὁποῖον θά συνεδριάσῃ τήν Πέμπτην, 17 / 30 Ἰουνίου 2011, περί ὥραν 10ην πρωϊνήν ἐν Ἀθήναις εἰς τὰ ἐπί τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32 (3ος ὄροφος) γραφεῖα, ὁ ἀγνώστου διαμονῆς:

Πρεσβύτερος Σωτήριος Πράσινος

          κατηγορούμενος ἐπὶ ἐγκαταλείψει ἐφημεριακῆς θέσεως, ἀποσχίσει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ προσχωρήσει εἰς παρασυναγωγήν ψευδοκληρικῶν ὑποδυομένων τούς Γ.Ο.Χ. καὶ λειτουργούντων κατὰ τὸ νέον ἡμερολόγιον, ἰδιότυπον οὐνίαν μετερχόμενος, ἢτοι διὰ παράβασιν τῶν ἱερῶν κανόνων λα΄ ἀποστολ., ιγ΄ τῆς ΑΒ΄ Συνόδου, Γ΄τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ κ.ἄ, καθώς καὶ τῶν ἀποφάσεων τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τῶν ἐτῶν 1583, 1587 καὶ 1593 περὶ καταδίκης τοῦ νέου ἡμερολογίου.