Ἀνακοινώσεις

Θ' Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων


ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Θ΄

Τὴν Πέμπτην, 18ην/31ην Ὀκτωβρίου 2013, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ Θ’ Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.

 


Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, ἀρχικῶς ἐγένετο μία ἀνασκόπησις τῆς μέχρι τοῦδε πορείας. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ συζήτησις περιεστράφη γύρω ἀπὸ τὴν διαδικασίαν προσεγγίσεως τῶν δύο Πλευρῶν, βάσει ἀφ’ ἑνὸς μὲν τῶν  προτάσεων ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, αἱ ὁποῖαι εἶχον κατατεθῆ κατὰ τὴν προηγουμένην Σύσκεψιν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τῶν ἀναλυτικῶν ἀντιπροτάσεων, τὰς ὁποίας κατέθεσε κατὰ τὸ διαρρεῦσαν μεταξὺ τῶν δύο Συσκέψεων διάστημα ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..

Ἐκ τῆς γενομένης μακρᾶς καὶ λίαν ἐποικοδομητικῆς συζητήσεως συνδιεμορ­φώθη ἕν Σχέδιον Βημάτων Ἑνωτικῆς Διαδικασίας, τὸ ὁποῖον περιλαμβανει  εἰς γενικὰς γραμμὰς τὰ ἑξῆς:

α. Τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν συζητήσεων, βάσει τοῦ καταρτισθέντος Θεματολογίου, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῇ ἐκκλησιολογικὴ συμφωνία.
β. Τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν Ἱεροκανονικῆς φύσεως ἐμποδίων μεταξὺ τῶν δύο Πλευρῶν καὶ
γ. Τὴν σύγκλησιν Γενικῆς Συνόδου ἐκ τῶν κατὰ τόπους ἀκαινοτομήτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, προκειμένου Αὕτη νὰ ἀποφανθῇ μετ’ ηὐξημένου κύρους περὶ τῶν ζητημάτων τῆς Ἑορτολογικῆς Καινοτομίας καὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.Τὸ ζήτημα τῆς κριτικῆς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπὸ θεολογικῆς ἀπόψεως παρεπέμφθη εἰς τὴν ἑπομένην Κοινὴν Σύσκεψιν, ἥτις συνεφωνήθη νὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Πέμπτην, 22ην Νοεμβρίου / 5ην Δεκεμβρίου 2013, ἐν Γαλατσίῳ Ἀθηνῶν εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος.Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Γαλάτσιον-Φυλὴ
18/31.10.2013