Ἀνακοινώσεις

Η' Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων


ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ H’


        Τὴν Πέμπτην, 6/19ην Σεπτεμβρίου 2013, περὶ ὥραν 5ην ἀπογευματινήν, εἰς τὴν ἐν Γαλατσίῳ Ἀθηνῶν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπραγματοποιήθη ἡ Ὀγδόη Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.


        Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν, πλὴν τοῦ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἀπουσιάζοντος Θεοφιλ. Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου.


        Ἐν πρώτοις, ἡ συζήτησις ἐπεκεντρώθη καὶ πάλιν εἰς τὸ «Χρονικὸν» περὶ τῆς ἀντιδράσεως τῶν Ὀρθοδόξων ἔναντι τῆς πτωτικῆς πορείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐν Ἑλλάδι, καὶ δὴ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας, κατὰ τὴν περίοδον κυρίως τῆς δεκαετίας τοῦ ’60, ἰδίως δὲ τοῦ διαστήματος μεταξὺ 1958 καὶ 1971.


        Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν τῆς ἀρχειακῆς ἐρεύνης εἰς τὰ ἱστορικὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐν Ἀθήναις ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32, ἐπαρουσίασε τὰ ἀνευρεθέντα στοιχεῖα (ὅσα βεβαίως κατέστη δυνατὸν νὰ προκύψουν κατὰ τὰ περιωρισμένα χρονικὰ περιθώρια διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς ἐρεύνης ταύτης). Ἀνεγνώσθησαν τὰ κυριώτερα ἀποσπάσματα πρακτικῶν, ἐγκυκλίων, ἐπιστολῶν καὶ δημοσιευμάτων σχετικῶς μὲ τὰ πρὸς διερεύνησιν ζητήματα καὶ οὕτως ἐλύθησαν πολλαὶ ἀπορίαι τῶν Ἐνισταμένων, ἰδίως δὲ αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὰς Χειροτονίας 1960 καὶ 1962 καὶ τὴν περαιτέρω συνοδικὴν ἐξέλιξιν.


        Ἐν τέλει, ἐγένετο οὐσιαστικὸς διάλογος διὰ τοὺς τρόπους ὑπερβάσεως τῆς μεταξὺ τῶν δύο Πλευρῶν διαστάσεως, κατετέθησαν ἐκ νέου ὑπὸ τῶν Ἐνισταμένων συγκεκριμένες προτάσεις πρὸς συνοδικὴν περαιτέρω διαβούλευσιν ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. διὰ τὴν προώθησιν τοῦ αἰτήματος τῆς ἑνώσεως, ἀνενεώθη δὲ ἡ ἀπόφασις, ὅπως ὁλοκληρωθῇ τὸ «Χρονικὸν» τοῦ Ἀντι-οικουμενισμοῦ, πραγματοποιηθῇ ἡ θεολογικὴ κριτικὴ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (φύσις, φορεῖς), ἐρευνηθῇ τὸ θέμα περὶ τοῦ ἄν οἱ Οἰκουμενισταὶ εἶναι ἐντὸς ἤ ἐκτὸς Ἐκκλησίας καὶ μελετηθῇ ἡ φύσις τῆς ἐπιδιωκομένης ἑνώσεως Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. καὶ Ὀρθοδόξων Ἐνισταμένων.    


        Ἡ λίαν ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ Σύσκεψις διήρκεσε περί τὰς πέντε ὥρας καὶ διεξήχθη ἐν πνεύματι ἐποικοδομητικῆς συνεργασίας καὶ ἀλληλοσεβασμοῦ. Ἡ ἑπομένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Πέμπτην, 18ην / 31ην Ὀκτωβρίου 2013, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.


Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Γαλάτσιον – Φυλὴ
10/23.9.2013