Ἀνακοινώσεις

Ἡ Φωνὴ ...ἀνεβόησεν! Tὸ τεῦχος 979 τῆς "ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"

Ἔπειτα ἀπὸ δύο καὶ ἥμισυ ἔτη ἡ «Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας» ἐπανακυκλοφορεῖ!

Αὕτη ἀποτελεῖ τὸ πλέον ἱστορικὸν περιοδικὸν τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος, καθώς ἐκυκλοφόρησε τὸ πρῶτον ἐν ἔτει 1928, κατέστη δὲ τὸ ἐπίσημον ὄργανον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ὅπερ παραμένει μέχρι σήμερον. Δυστυχῶς κατά τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2011, ὑπῆρξεν ἕν ἐκ τῶν θυμάτων τοῦ γνωστοῦ πλέον «μνημονίου» καθώς μεταξύ τῶν μέτρων, τὰ ὁποῖα ἐλήφθησαν τότε ἦσαν ἡ κατάργησις τῆς ἐπιδοτήσεως τοῦ περιοδικοῦ τύπου ἡ ὁποία μέχρι τότε ἴσχυε καὶ ὁ πολλαπλασιασμός τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν. Τοῦτο εἶχεν ὡς συνέπεια πολλά, θρησκευτικά κυρίως, περιοδικά νά παύσουν ἢ νὰ ἀναστείλουν τὴν κυκλοφορίαν των. Μετὰ λύπης ἠναγκάσθημεν τότε νὰ ἀναστείλωμεν καὶ ἡμεῖς τὴν κυκλοφορίαν τῆς «Φωνῆς τὴς Ὀρθοδοξίας», μὴ φέροντες τὸ βαρύτατον κόστος. Καὶ τοῦτο διότι μόνον 78 ἐκ τῶν 1600 παραληπτῶν τοῦ περιοδικοῦ ἦσαν ὄντως συνδρομηταί καταβάλλοντες τὴν συνδρομήν των καὶ μόνον 24 ἐκ τῶν λειτουργούντων τακτικῶς Ἱερῶν Ναῶν ἠγόραζαν 20 τουλάχιστον τεύχη κατ’ ἐφαρμογήν παλαιοτέρας ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

Ἤδη λοιπὸν ἀπὸ τὸ παρὸν ὑπ’ ἀριθμ. 979 τεῦχος ἄρχεται ἡ ἀπανακυκλοφορία τῆς «Φωνῆς» ὑπὸ τοὺς κάτωθι ὅρους: 

α) Θὰ ἀποστέλλεται ταχυδρομικῶς εἰς τὸ ἑξῆς μόνον εἰς τούς ἔχοντας τακτοποιημένας τάς οἰκονομικάς των ὑποχρεώσεις. 

β) Οἱ Ἐνοριακοὶ Ναοὶ θὰ ἀγοράζουν τουλάχιστον 20 τεύχη προκειμένου νὰ τὰ διαθέτουν εἰς τοὺς πιστούς. Αἱ Ἱεραί Μοναὶ καὶ οἱ Ἱεροί Ναοί οἱ μὴ λειτουργοῦντες καθ’ ἑκάστην Κυριακήν θὰ λαμβάνουν τουλάχιστον ἀνὰ ἕν τεῦχος. Ἐὰν ἐπιθυμοῦν πλείονα τοῦ ἑνός ἂς ἐνημερώσουν πρὸς τοῦτο τὴν Διεύθυνσιν τοῦ περιοδικοῦ εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. 

γ) Θὰ σελιδοποιηθοῦν τὰ τεύχη 971-978 (7 τετράμηνα καὶ 1 δίμηνον) εἰς τὰ ὁποῖα θὰ καλυφθῇ ἡ ὕλη τοῦ διαρρεύσαντος χρονικοῦ διαστήματος καὶ τὰ ὁποία θὰ ἀναρτηθοῦν εἰς τὸν διαδίκτυον καὶ θὰ ἐκτυπωθῇ περιορισμένος ἀριθμός κατόπιν αἰτήσεως τῶν ἐνδιαφερομένων.

Ἡ «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» τεῦχος 979