Ἀνακοινώσεις

Έρανος Αϊτής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας.


Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ἡ Ἱ­ε­ρὰ ἡ­μῶν Σύνοδος διὰ τῆς ἀπὸ 13/26-1-2010 ἀποφάσεώς της προτρέπει ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τὴν ὑλικὴν συμπαράστασιν τῶν θυμάτων τοῦ σεισμοῦ ὁ ὁποῖος ἔπληξεν προσφάτως τὴν μακρυνὴν χώραν τῆς Ἀϊτῆς. Πιστεύομεν ὅτι πολλοί ἔχετε ἤδη πράξει τοῦτο ἀτομικῶς. Εἶναι ἀναγκαῖον ὅμως νὰ συνεισφέρωμεν τὸ κατὰ δύναμιν καὶ ὡς Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ..

Εἶναι ἠθική ἡμῶν ὑποχρέωσις, ὡς γνησίων Ἑλλήνων ἐμφορουμένων ἀπὸ πατριω­τικά αἰσθήματα, ὅπως συνδράμωμεν τὰ θύματα τῆς καταστροφῆς τῆς μικρᾶς ταύτης χώρας, διότι ὁ εὐγενὴς λαός αὐτῆς συμπαρεστάθη εἰς τὸν δίκαιον ἐθνικόν ἡμῶν ἀγῶνα τῆς ἀποτινάξεως τοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ. Κατὰ τὸ ἔτος 1822 (ἕν ἔτος μετὰ τὴν Ἐπανά­στα­σιν), ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Ἀϊτῆς Ἰωάννης-Πέτρος Βόγερ (Ζὰν Πιὲρ Μπογιέ) δι' ἐγγράφου του, ἀνεγνώρισε τὴν Ἐπανάστασιν τῶν Ἑλλήνων καὶ τὸν δίκαιον ἀγῶνα των. Τοιουτο­τρό­πως ἡ πτωχή Ἀϊτὴ ἐγένετο τὸ πρῶτον κράτος τοῦ κόσμου τὸ ὁποῖον ἀνεγνώρισε τὸ νε­ο­ελληνικόν κράτος. Ἐν συνεχεία ἡ χώρα αὐτὴ ἀπέστειλε φορτίον 25 τόνων καφέ πρὸς τοὺς Ἕλληνας τῶν Παρισίων προκειμένου ἐκ τῶν ἐσόδων τῆς πωλήσεως τούτου νὰ ἀγο­ρά­σουν ὅπλα διὰ τὴν ἐπανάστασιν. Τὸ πλέον συγκινητικόν εἶναι ὅτι 100 Ἀϊτινοί ἐθε­λον­ταί, ἀπέπλευσαν ἀπὸ τὴν μακρυνήν ταύτην νῆσον τῆς Καραϊβικῆς Θαλάσσης, ἐπι­χει­ρή­σαντες νὰ διαπλεύσουν τὸν Ἀτλαντικόν καὶ τὴν Μεσόγειον διὰ νὰ πολεμήσουν πλησίον τῶν Ἑλλήνων. Τὸ γεγονός ὅτι δὲν κατόρθωσαν νὰ φθάσουν, εἴτε διότι ἐναυάγησαν, εἴτε διότι αἰχμαλωτίσθησαν ὑπὸ πειρατῶν, δὲν μειώνει τὴν ἠθικὴν ἀξίαν τῆς πράξεώς των.

Ὅθεν, προ­τρέ­πο­μεν ὅ­λας τὰς ἐ­νο­ρί­ας, νὰ δι­ε­νερ­γήσουν δι­σκο­φο­ρί­αν ὑ­πὲρ τῶν σεισμοπαθῶν τῆς Ἀϊτῆς. Τὸ προ­ϊ­ὸν τῆς δι­σκο­φο­ρί­ας θὰ στα­λῇ διὰ ταχυδρομικῆς ἐπιτα­γῆς εἰς τὰ Γρα­φεῖ­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου με­ρί­μνῃ τῶν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Ἐ­πι­τρο­πῶν, τὰ δὲ στοι­­χεῖ­α τῶν ἐ­νο­ρι­ῶν καὶ τὰ χρη­μα­τι­κά πο­σά θὰ δη­μο­σι­ευ­θοῦν εἰς τὴν «Φω­νὴν τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας». Πα­ρα­κα­λοῦ­μεν ὅ­πως προ­θύ­μως εὐ­αι­σθη­το­ποι­η­θῆ­τε πρὸς συμπαράστασιν εἰς τοὺς δει­νο­πα­θοῦν­τας συ­ναν­θρώ­πους μας, ἀκόμη καὶ τοῦ ὑστερήματος ὑμῶν ὡς ἀντα­ποκρινόμενοι εἰς ἐθνικόν χρέος.

Ἔχοντες τὴν ἐλπίδα διὰ τὴν πρό­θυ­μον ἀν­τα­πό­κρι­σιν παν­τὸς τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, δι­α­τε­λοῦ­μεν με­τ' εὐ­χῶν ὅπως διαπλεύσωμεν τὸ πέλαγος τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς ἐν εἰρήνῃ καὶ μετανοίᾳ.

Ὁ Γραμματεύς της Ἱερᾶς Συνόδου
† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

{backbutton}