Ἀνακοινώσεις

Ενημερωτικαὶ Συνάξεις περὶ Μεταμοσχεύσεων

Ἀριθμός Πρωτ. γ -  1789 .   


Ἐν Ἀθήναις,   1 / 14 - 9 – 2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν
τῆς Ἐπικρατείας


Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,
        Ἐν συνεχεία προηγουμένης ἀνακοινώσεως περὶ τοῦ ζητήματος τοῦ λεγομένου ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, τῶν μεταμοσχεύσεων καὶ τῆς εἰκαζόμενης συναινέσεως, ἐνημερώνομεν ὑμᾶς ὅτι:


          Α) Ἡ πρώτη ἐνημερωτικὴ σύναξις θὰ λάβῃ χώραν εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Πειραϊκοῦ Συνδέσμου (Καραΐσκου 104, Πειραιεύς), τὴν Δευτέραν 10/23-9-2013 εἰς τὰς 18:00.


        Β) Ἢ δευτέρα ἐνημερωτικὴ σύναξις θὰ λάβη χῶραν εἰς τὴν ἀϊθουσαν ἐκδηλώσεων ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Βερμίου ἀρ. 2, (Ἄλσος Ἀλκαζὰρ) τῆς Λαρίσης, Τρίτην 18-9/1-10-2013 εἰς τὰς 18:00.


         Μετὰ τὴν ἐνημερωτικὴν εἰσήγησιν θὰ ἀκολουθήσουν ἐρωτήσεις ἐκ μέρους τοῦ κοινοῦ. Καλοῦνται ἅπαντες νὰ παρευρεθοῦν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος