Ἀνακοινώσεις

Ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων

Ἀριθμός Πρωτ. γ- 2074


ΑΘΗΝΑΙ 27-12-2014/9-1-2015


Πρὸς
Τοὺς Ἐφημερίους, τὰς Μοναστικὰς Ἀδελφότητας καὶ τὰ ᾿Εκκλησιάσματα
τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ᾿Εκκλησίας τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Ἀττικῆς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,

Ὁ ἐτήσιος ἑορτασμὸς τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς ἔχει ἰδαιτέραν σημασίαν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς ἔλαβεν ὁμολογιακόν χαρακτῆρα. Ἂς μὴ λησμονοῦμεν ὅτι ὁ πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος ὅταν παρευρέθῃ ὡς ἄγνωστος παρατηρητὴς εἰς τὴν τελετὴν τῶν Θεοφανείων συνεκινήθη καὶ τότε ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν νὰ προβῇ εἰς τὴν ὁμολογίαν ὑπὲρ τῆς τηρήσεως τῶν Παραδόσεων καὶ νὰ ἡγηθῇ τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

 

Ἂς ἀποδείξωμεν ὅτι ὑπάρχουν οἱ πεντακισχίλιοι πιστοὶ οἱ μὴ κλίνοντες γόνυ τῷ Βάαλ τοῦ Οἱκουμενισμοῦ. Ἡ πάνδημος συμμετοχή τῶν πιστῶν εἰς τὸν ἑορτασμὸν τοῦτον ἀποτελεῖ ἱερὸν καθῆκον δι’ ὅλους ἡμᾶς. Ἰδιαιτέρως ἐφέτος, ὅταν ὁ ἑορτασμὸς θὰ εἶναι ὁ πρῶτος μετὰ τὴν εὐλογημένην Ἕνωσιν τῶν πρώην Ἐνισταμένων μετὰ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ τὴν διακήρυξιν τῆς ἑνότητος μετὰ τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς, ἡ παρουσία μας εἶναι ἐπιβεβλημένη. Ἤδη ἀπὸ τώρα, ἂς ρυθμίσῃ ἕκαστος τὸ πρόγραμμά του ὥστε ὁπωσδήποτε νὰ παρίσταται εἰς τὴν τελετήν.


῾Η ἐκκίνησις τῆς πομπῆς διά τήν κατάδυσιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ θά γίνῃ -ὡς εἴθισται- ἀπὸ τὸν ῾Ιερὸν Ναὸν ῾Αγίου Φιλίππου Καμινίων Πειραιῶς κατὰ ὥραν 10.15 π.μ..
Ὑπενθυμίζωμεν εἰς ἅπαντας τούς Ἐφημερίους καί ἱεροψάλτας τῶν Ἐνοριῶν Ἀθηνῶν, Πειραιῶς, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς καὶ Ἀττικοβοιωτίας νὰ λάβουν μέριμναν διὰ τὴν ἐνωρὶς τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὥστε ὁμοῦ μετὰ τῶν ἐκκλησιασμάτων νὰ προσέλθουν ἐγκαίρως εἰς τὴν τελετὴν τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.


Οἱ Ἐπίτροποι καὶ οἱ Κατηχηταί, νὰ μεριμνήσουν διὰ τὴν συναποστολὴν τῶν Λαβάρων καὶ τῶν Ἑξαπτερύγων τῶν Ναῶν ὁμοῦ μετὰ τῶν ἱεροπρεπῶς ἐνδεδυμένων ἱεροπαίδων, ὥστε νὰ συμμετάσχουν εὐσχήμως εἰς τὴν ὁμολογιακὴν λιτανευτικὴν πομπήν.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Άρχιγραμματεὺς


† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος