Ἀνακοινώσεις

Ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 2098


ΑΘΗΝΑΙ 5/18-2-2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Kλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.

 

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


Ἡ Ἑορτὴ τοῦ θριάμβου τῆς Ὀρθοδοξίας πλησιάζει. Ἡ Ἐκκλησία μας, ἡ ἀγωνιζομένη ὑπὲρ τῶν Πατρώων Παραδόσεων, ὀφείλει νὰ τιμᾶ ἐξόχως τοὺς ἀγωνιστὰς τῆς Πίστεως καὶ νὰ ἐπικαλῆται τὰς πρεσβείας αὐτῶν ὑπὲρ τοῦ συγχρόνου Ἀγῶνος κατὰ τῶν αἱρέσεων. Διὰ τοῦτο:


α) Τὴν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 16 Φεβρουαρίου / 1 Μαρτίου 2015, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος θὰ προεξάρχῃ εἰς ἀρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς (Διοσκούρων 6 – Μοναστηράκι Ἀθηνῶν).


β) Περὶ ὥραν 11ην μεσημβρινὴν θὰ ἐκκινήσῃ λιτανευτικὴ πομπὴ ἐκ τοῦ ἰδίου Ἱεροῦ Ναοῦ, ἥτις θὰ περιέλθῃ τὰς πέριξ ὁδούς, προκειμένου νὰ δοθῇ ἡ καλὴ ἡμῶν Μαρτυρία εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν. Εἰς τὴν λιτάνευσιν ταύτην καλοῦνται νὰ προσέλθουν ἅπαντες οἱ Κληρικοὶ καὶ τὰ ἐκκλησιάσματα τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον καλοῦνται οἱ Ἐφημέριοι, οἱ Ἱεροψάλται καὶ οἱ Ἐπίτροποι τῶν Ἐνοριῶν ὅπως μεριμνήσουν διὰ τὴν ἔγκαιρον τέλεσιν τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τῆς Λιτανείας, κατὰ τρόπον ὥστε τὴν 11ην μεσημβρινὴν νὰ εὑρίσκωνται εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς εἰς Μοναστηράκι, μεριμνῶντες καὶ διὰ τὴν μεταφορὰν τοῦ Ποιμνίου, συναποκομίζοντες μετ’ αὐτῶν τὰ Λάβαρα καὶ τὰ Ἑξαπτέρυγα τῶν Ναῶν, ἀκριβῶς ὅπως καὶ κατὰ τὴν Ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων.


γ) Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας θὰ λάβῃ χώραν ἡ καθιερωμένη ἑόρτιος Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία θὰ γίνῃ εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ο.Λ.Π.), Ἀκτὴ Μιαούλη 10, εἰς τὰς 18:00’.


Ὁμιλητὴς ἐφέτος θὰ εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Γραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, καὶ τὸ θέμα τῆς Ὁμιλίας: «Ἡ Τελικὴ Εὐθεῖα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Μαρτυρία Συγχρόνου Ὁμολογητοῦ Ἁγίου». Εἶναι ἄκρως ἐνδιαφέρον νὰ γνωρίζωμεν διατί ἀπὸ τοῦ 1965 ἡ αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἰσῆλθεν εἰς τὴν τελικὴν αὐτῆς εὐθεῖαν, ἀλλὰ καὶ πῶς αὕτη ἀντεκρούσθη Ὀρθοδόξως ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου (+1985) τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς.


Ὅθεν ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, καλούμεθα νὰ παρευρεθῶμεν, συμμετέχοντες εἰς τὴν καλὴν Ὁμολογίαν.
Μετ’ εὐχῶν, δι’ εὐλογημένην καὶ Καρποφόρον Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν.


Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος