Ἀνακοινώσεις

Ἔκκλησις Ἐπισκόπου Βοστώνης κ. Δημητρίου

Ἀγαπητά μου τέκνα καί ἀδέλφια ἐν Χριστῷ,

Ὁ Χριστός μέθ’ ἠμῶν!


      Πολλοί ἀπό σᾶς θά γνωρίζετε ὅτι οἱ πιστοί του Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου στή Βοστώνη, Μασσαχουσέττη, ψάχνουν γιά ἕνα καινούργιο κτίριο ἐδῶ καί περίπου δώδεκα-δεκαπέντε χρόνια. Ἐκτός ἀπό τόν κανονικό χῶρο λατρείας καί τήν αἴθουσα γιά δραστηριότητες τῆς ἐνορίας, ὅπως γεύματα καί πνευματικές ὁμιλίες καί παρουσιάσεις, ἡ ἐνορία τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ εἶχε ἀνάγκη τάξεων, γραφείων, καί χώρου στάθμευσης αὐτοκινήτων γιά νά ἐξυπηρετεῖ ἐπαρκῶς τίς ἀνάγκες αὐτῆς τῆς μεγάλης καί δραστήριας ἐνορίας. Ὅμως κανένα κτίριο δέν βρισκόταν πού νά εἶναι κατάλληλο, εἴτε γιατί δέν ἀνταποκρινόταν σ΄ ὅλες τίς ἐνοριακές ἀνάγκες ἤ γιατί ξεπερνοῦσε τήν οἰκονομική δυνατότητα τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ - μέχρι τώρα.

 

       Χαίρομαι νά σᾶς γνωστοποιήσω ὅτι ἡ κατάσταση αὐτή ἔχει ἀλλάξει. Πράγματι, ἡ ἐνορία τοῦ Καθεδρικοῦ μας ναοῦ εἶναι ἐπί τοῦ παρόντος σέ συμφωνία νά ἀγοράσει κτίριο πού βρίσκεται  στό Γουέστγουντ τῆς Μασσαχουσέττης, ἕνα γειτονικό προάστειo τῆς Βοστώνης. Ὅλα τα ἀπαραίτητα γιά τήν ἐνορία ὑπάρχουν πάνω στό οἰκόπεδο ἐκτάσεως 2,6 καί κάτι acres, συμπεριλαβανομένου ἑνός δευτέρου κτιρίου-μικροῦ σπιτιοῦ τό ὁποῖο ἔχει τήν πιθανότητα νά χρησιμεύσει ὡς κατοικία τοῦ ἐπισκόπου καί ὡς γραφεῖο τῆς ἐπισκοπῆς. Φυσικά, τά κτίρια θά χρειασθοῦν ἀνακαινίσεις καί βελτιώσεις γιά νά μετατραποῦν σέ κατάλληλη μορφή γιά χρήση ἀπό Ὀρθόδοξη Χριστιανική ἐκκλησία καί κέντρο τῶν διαφόρων ἐνοριακῶν δραστηριοτήτων.


       Ὁ παρών ἰδιοκτήτης, μία Προτεστάντικη ἐκκλησιαστική κοινότητα, εἶχε τήν εὐκαιρία νά τό πουλήσει γιά σχεδόν διπλή ἀπό τήν συμφωνημένη τιμή τῶν 805,000 δολλαρίων σέ ἕναν ἐπιχειρηματία πού ἀγοράζει καί διορθώνει κτίρια. Ἀλλά ὁ ἰδιοκτήτης προτιμοῦσε νά τό πουλήσει ἤ σέ σχολεῖο ἤ σέ ἄλλη ἐκκλησία. Αὐτή ἡ ἀπροσδόκητη καί ξαφνική ἐμφάνιση αὐτῆς τῆς ἰδιοκτησίας, ἡ προτίμηση πωλήσεως τοῦ ἰδιοκτήτη, καί ὁ τρόπος πού ξεπεράστηκαν τά ἐμπόδια το ἕνα μετά τό ἄλλο στίς διαπραγματεύσεις, τό σύμπλεγμα οἰκοδομῶν καί οἰκοπέδου, καί ἡ χρονική σύμπτωση ὁλόκληρης αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως-ὅλα δείχνουν θέλημα Θεοῦ καί χέρι Θεοῦ πού βοηθάει τό λαό Του.


       Οἱ πιστοί του Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μάρκου ἀγόρασαν τό παρόν κτίριό τους στό Ρόσλιντελ τῆς Μασσαχουσέττης μέ δικά τους χρήματα γύρω στά 1970. Κατά τή διάρκεια τῶν χρόνων οἱ ἐνορίτες, πάλι μέ δικά τους ἔξοδα, ὄχι μόνο συντήρησαν καί διατήρησαν τό κτίριο, ἀλλά καί τό ἀνακαίνισαν, τό βελτίωσαν καί ἔκαναν ἐπισκευές σέ πολλές περιστάσεις. Ὅμως, ὁ τίτλος αὐτοῦ του κτιρίου δέν ἦταν στό ὄνομα τῆς Ἐνορίας τοῦ Καθεδρικοῦ ναοῦ, ὅπως εἶναι στίς ἄλλες ἐνορίες μας. Παρ’ ὄλ’ αὐτά, οἱ πιστοί του Καθεδρικοῦ τα ριψοκινδύνεψαν ὅλα αὐτά, ὅταν πρίν ἀπό ἕνα χρόνο στήριξαν τήν Ἐκκλησία καί τήν τίμια Ὁμολογία τῆς Πίστεώς μας. Ἀπό τότε, ἔχουν καλεσθεῖ ἐπανειλημμένως στά δικαστήρια καί ἔχουν ἀπειληθεῖ μέ ἔξωση, μή ἔχοντας ποῦ νά πᾶνε, ἀλλά μέχρι στιγμῆς ἔχουν ἀφεθεῖ ἐλεύθεροι, ἀσφαλεῖς, καί ἀνενόχλητοι.  Και τό σπουδαιότερο, ὁ Σωτήρας μας, μετά ἀπ’ ὅλα αὐτά τά χρόνια πού ἔψαχναν οἱ πιστοί κτίριο, ἔχει διαλέξει τώρα ὡς τήν ὥρα πού εἶναι θέλημά Του νά προνοήσει γιά τήν καινούργια κατοικία τους ὡς ἀνταμοιβή γιά τήν ἀγάπη τους πρός Αὐτόν καί γιά τήν σταθερότητά τους στήν Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας. Πράγματι, Ὁ Κύριος καί Θεός ἔχει σταθεῖ παραστάτης σ’ ὅλους μας μέσα στίς δοκιμασίες αὐτῆς τῆς χρονιᾶς πού μᾶς πέρασε, καί παρ’ ὅλη τήν ἀναξιότητά μας, μᾶς ἔχει στείλει τήν εὐλογία Του γιά τήν ὁμολογία τῆς Πίστεώς μας.


       Ἀγαπητοί μου, γιά 42 χρόνια, οἱ πιστοί του Καθεδρικοῦ ναοῦ ποτέ δέν ζήτησαν βοήθεια πέρα ἀπό τά ὅρια τῆς   ἐνορίας τοῦ Καθεδρικοῦ. Ἀντιθέτως, ἔχουν πάντα καί μέ κάθε τρόπο ἀνταποκριθεῖ στίς αἰτήσεις γιά βοήθεια ἀπό ἐνορίες, μοναστήρια καί ἄλλα ἐκκλησιαστικά ἱδρύματα, ὅπως ἐπίσης καί ἀπό ἄτομα καί οἰκογένειες. Ἀκόμα καί τώρα, μέσα στίς περασμένες πέντε ἑβδομάδες, ἐκτός ἀπό μία μέτρια συνεισφορά ἀπό τήν Ἐπισκοπή μας, οἱ ἐνορίτες τοῦ Καθεδρικοῦ, ἀπό τόν ἐνθουσιασμό τους καί γιά νά δείξουν τήν ὑποστήριξή τους γι’ αὐτή τῆς ἀγορά, ἔθεσαν σχεδόν 250,000 δολλάρια ἀπό τά δικά τους χρήματα. Ἡ ἔνθερμη ἀνταπόκριση καί ἡ ὁμόνοια πρός τόν σκοπό αὐτό πού δείχνει αὐτό τό κατόρθωμα, εἶναι ἀπόδειξη τῆς μεγάλης συναδελφικότητας καί ἑνότητας τῶν ἐνοριτῶν τοῦ Καθεδρικοῦ του Ἁγίου Μάρκου. Αὐτό εἶναι μία ἀκόμη μαρτυρία τῆς χάριτος καί εὐλογίας πού στέλνει ὁ Οὐράνιος Πατέρας μας σέ μᾶς τά παιδιά Του. Τά μέλη τῆς ἐνορίας τοῦ Καθεδρικοῦ μας ἔχουν σκοπό νά φτάσουν τό ποσό τῶν 400,000 δολλαρίων πού ἀπαιτεῖται γιά τήν προκαταβολή μέχρι τά μέσα Ὀκτωβρίου, πού εἶναι τό ποσό πού χρειάζεται γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἀγορά.


       Ἀπευθύνω, λοιπόν, ἔκκληση πρός ἐσάς ἐκ μέρους τῆς ἐνορίας τοῦ Καθεδρικοῦ μας Ναοῦ. Σᾶς παρακαλῶ, βοηθεῖστε τούς πιστούς του Καθεδρικοῦ μας μέ τήν Χριστιανική σας γενναιοδωρία. Στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ἀναφέρει ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ζήτησαν ὑλική βοήθεια γιά τά ἀδέλφια τούς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, τό πνευματικό κέντρο τῆς ἀποστολικῆς ἱεραποστολῆς.  Ως ἀνάξιος διάδοχος ἐκείνων τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ζητῶ τήν βοήθειά σας γιά τούς ἀδελφούς μας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου, τό πνευματικό κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Ἐπισκοπῆς Βοστώνης καί Νέας Ἀγγλίας .


        Εἴθε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά θυμηθεῖ τήν ἀγάπη σας καί νά εὐλογήσει κι ἐσάς καί τούς δικούς σας εἰς τόν αἰώνα.


Ἔνθερμος ὑμῶν πρός τόν Κύριον ἱκέτης,

+Δημήτριος, Ἐπίσκοπος Βοστώνης καί Νέας Ἀγγλίας


      Παρακαλεῖσθε ὅπως κάνετε σημείωση  στίς συνεισφορές σας γιά τό «Real Estate Fund», γράψετε τήν ἐπιταγή σας στόν «St. Mark of Ephesus Orthodox Cathedral» καί ταχυδρομεῖστε τήν στή διεύθυνση:

St. Mark of Ephesus Orthodox Cathedral
P.O. Box 129
Roslindale, MA  02131