Ἀνακοινώσεις

Ἐθελοντική Αἱμοδοσία

        Ὡς γνωστὸν εἰς τὸ Τζάνειον Νοσοκομεῖον Πειραιῶς ἔχει δημιουργηθεῖ Τράπεζα αἵματος  («Τράπεζα αἵματος τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου»). Ἐξ αὐτῆς τῆς Τραπέζης αἵματος ἔχουν βοηθηθεῖ πολλοί συνάνθρωποί μας (ὄχι κατ’ ἀνάγκην ἅπαντες μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.) ἀπ’ ὅλην τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν, οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν εἰς τὴν δυσάρεστον θέσιν νὰ ἀντιμετωπήσουν προβλήματα ὑγείας καὶ νὰ χρειασθοῦν αἷμα. Ἡ τράπεζα αἵματος, διὰ νὰ συντηρεῖται, πρέπει νὰ τροφοδοτεῖται κατά τακτά διαστήματα μὲ αἷμα. Τοῦτο γίνεται παγίως διὰ δύο ἀνὰ ἔτος αἱμοληψιῶν, αἱ ὁποῖαι λαμβάνουν χώραν εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικόν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου (Ἀναγεννήσεως 37, Νέα Φιλαδέλφεια).


        Ἐνημερώνομεν λοιπόν πάντας τούς κατοικοῦντας εἰς τὸ λεκανοπέδιον τῆς Ἀττικῆς δυναμένους νὰ προσφέρουν αἷμα διὰ τοὺς συνανθρώπους μας, ὅτι ἡ ἑπομένη ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία θὰ γίνῃ καὶ πάλιν εἰς τὸν ὡς ἄνω Ἱ.Ναόν τὴν Κυριακήν 4 Νοεμβρίου (ν.ἡ.) μετὰ τὴν θείαν λειτουργίαν (ὥρα: 10.00-13.00 π.μ.). Ὅσοι δὲν εὐκαιροῦν κατὰ τὴν συγκεκριμένην ἡμὲραν, ἢ διαμένουν μακράν, δύνανται νὰ προσφέρουν αἷμα, ὁποτεδήποτε θελήσουν καὶ εἰς οἱοδήποτε δημόσιον Νοσοκομεῖον τῆς χῶρας, δηλοῦντες ὅτι προορίζεται διὰ τὴν Τράπεζαν αἵματος τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου εἰς τὸ Τζάνειον Νοσοκομεῖον Πειραιῶς. Ἡ αἱμοδοσία εἶναι ἐθελοντική ἀλλά ἔχομεν ἠθικόν καθῆκον ὅσοι δυνάμεθα νὰ προσφέρωμεν. Ἰδιαιτέρως ὅσοι ἔχουν λάβει αἷμα ἀπὸ τὴν τράπεζαν ταύτην διὰ συγγενικόν των πρόσωπον ἢ τοὺς ἰδίους, ἐφ’ ὅσον τώρα εἶναι ὑγιεῖς, παρακαλοῦνται νὰ συνεισφέρουν ὥστε νὰ εὐεργετηθοῦν καὶ ἄλλοι συνάνθρωποί μας οἱ ὁποῖοι θὰ εὑρεθοῦν εἰς τοιαύτην ἀνάγκην.