Ἀνακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Περὶ τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2222 .       

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Περὶ τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου
 
 
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ καὶ περιπόθητα·
Χάρις ἡμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ, παρ’ ἡμῶν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία!
 
Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος κατὰ τὴν πρόσφατον Συνεδρίαν τῆς Ἱεραρχίας Αὐτῆς ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἠσχολήθη σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ μὲ τὸ θέμα τῆς καλυτέρας ὀργανώσεως καὶ ἀναπτύξεως τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν.
Ἀπεφάσισε δέ, ὅπως ἀποστείλῃ τὴν παροῦσαν Ἐγκύκλιον, ὑπενθυμίζουσα εἰς τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸ θεόλεκτον Ποίμνιον ἡμῶν τὴν ἔκδηλον Ἀγάπην καὶ τὸ μεγάλον Ἐνδιαφέρον τοῦ Κυρίου ἡμῶν διὰ τὴν νεότητα, ὡς καὶ τὸ καθῆκον τῆς «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. στ’ 4) ἀνατροφῆς τῶν τέκνων ὑπὸ τῶν γονέων αὐτῶν, κατὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον.


Ἐκ τούτου, ἀπορρέει ἡ πρωταρχικὴ ὑποχρέωσις πάντων ἡμῶν διὰ τὴν ἀγαπητικὴν φροντίδα ὑπὲρ τοῦ καταρτισμοῦ καὶ τῆς μορφώσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ Θεὸν διαπλάσεως τῶν παιδίων ἐν λόγοις καὶ ἔργοις· ἐπίσης, ἡ νουθεσία καὶ συμβουλὴ τούτων μὲ σύνεσιν καὶ διάκρισιν, ἡ συστηματικὴ διδασκαλία τοῦ θείου Θελήματος, ἡ παρουσίασις τῶν θετικῶν καὶ ἀρνητικῶν παραδειγμάτων ἐκ τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ αἰώνιος προοπτικὴ τοῦ ἀνθρώπου, αἱ ὑποθῆκαι ἐμπνεύσεως καὶ ἰσχύος, αἱ ὁποῖαι θὰ ἀποτελέσουν τὸ ἀδιάσειστον θεμέλιον οἰκοδομῆς χριστιανικῶν χαρακτήρων.


Ἐκκλησία ἡμῶν ἀνέκαθεν, ἀκόμη καὶ εἰς τὰς πλέον δυσκόλους στιγμὰς τῆς μαρτυρικῆς ἱστορίας Αὐτῆς, ἐπεδείκνυε ἰδιαιτέραν μέριμναν διὰ τὴν ὀργάνωσιν καὶ διεξαγωγὴν τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου εἰς τὰς Ἐνορίας Αὐτῆς, πρὸς φωτισμὸν τῶν ψυχῶν τῶν νέων βλαστῶν της, ἡ δὲ σπορὰ αὕτη ἀπέδιδεν ὁμολογουμένως ἀγαθοὺς καρποὺς εὐλογίας πνευματικῆς.


Ἐγράφετο χαρακτηριστικῶς εἰς σχετικὴν Ἐγκύκλιον ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου πρὸ πεντηκονταετίας καὶ πλέον:


«Εἶναι πασίγνωστον, ὅτι τὰ τέκνα ἡμῶν εἶναι ἐκτεθειμένα εἰς πλείστους κινδύνους κατὰ τὰς πονηρὰς ταύτας ἡμέρας, καθ’ ἅς ἀνήθικοι, ὑλισταί, καὶ ποικιλώνυμοι αἱρετικοὶ περιάγουσι γῆν καὶ θάλασσαν ἵνα ποιήσωσιν ἕνα προσήλυτον. Τὰ θέατρα, οἱ κινηματογράφοι, τὰ αἰσχρὰ ἔντυπα, ἀπέβησαν ἠθικὰ ναρκοπέδια μὲ ἀπειράριθμα θύματα» (Ἐγκύκλιος τῆς 31.8.1962 ὑπογραφομένη ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Μαγνησίας Χρυσοστόμου).


Τί δὲ νὰ εἴπωμεν περὶ τῆς σήμερον, διὰ τὴν λεγομένην πολυπολιτισμικὴν ἐποχήν μας τῆς ψηφιακῆς πραγματικότητος, τῆς ἐκθεμελιώσεως πνευματικῶν, ἠθικῶν καὶ ἐθνικῶν ἀξιῶν, τῆς καταπτώσεως τῆς παιδείας, τῆς κακοποιήσεως τῆς ἱστορίας, τοῦ κλονισμοῦ τῆς οἰκογενείας, τῆς πολυειδοῦς συγχύσεως, τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, τῆς πολυποικίλου κρίσεως, τῶν πληθυνομένων προδρομικῶν φαινομένων τοῦ ἀντιχρίστου;


Σήμερον, βλέπομεν γύρωθεν μίαν ἀνατροπὴν τῶν πάντων: τὸ ἀφύσικον προβάλλεται ὡς φυσικόν, τὸ διαστροφικὸν ὡς ὁμαλόν, τὸ ἄρρωστον ὡς ὑγιές, τὸ καταστροφικὸν ὡς ὠφέλιμον, τὸ ψευδὲς ὡς ἀληθινόν, τὸ σκοτεινὸν ὡς φωτεινόν, τὸ θανάσιμον ὡς ζωοποιόν, καὶ ἐν ἑνὶ λόγῳ ἡ ἁμαρτία ὡς κατόρθωμα καὶ ἀρετή!


Πόσην ἀνάγκην ἔχομεν δημιουργίας καὶ καλυτέρας λειτουργίας ἑστιῶν ἀμύνης, τροφοδοσίας, στηριγμοῦ καὶ πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ; Ἡ Ἐκκλησία καὶ πάλιν καλεῖται νὰ πρωτοστατήσῃ εἰς σύστασιν «Κρυφῶν Σχολειῶν», ἔνθα νὰ διδάσκεται καὶ καλλιεργῆται ἡ φλόγα τῆς Πίστεως, ἡ γνησία ἐν Χριστῷ ζωή, ὁ θεῖος λόγος καὶ νόμος, ἡ ἀρετή, ἡ κατὰ Χριστὸν παιδεία, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ἀγάπη ἀνόθευτοι, ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ ἱστορία καὶ ὁ πολιτισμός, τὰ ἔνδοξα, ὑψηλὰ καὶ τιμαλφῆ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Γένους ἡμῶν.


Καὶ τοῦτο ὡς ἐλαχίστην μέν, ἀλλ’ ἀναγκαίαν καὶ ὑγιᾶ ἀντίδρασιν εἰς τὴν κατακλυσμιαίαν κατάλυσιν τῶν πάντων. Εὐθύνην ὑπέχομεν ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοί, ὅσοι συναισθανόμενοι τὴν εὐθύνην ἡμῶν δραστηριοποιούμεθα εἰς τὸ εὐρὺ Κατηχητικὸν Ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς διάδοσιν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, καλλιέργειαν ψυχῶν, διατήρησιν καὶ μετάδοσιν τῆς Παρακαταθήκης καὶ πολυτίμου Κληρονομίας ἡμῶν. Διὰ νὰ συμβάλλωμεν ὅμως εἰς τὸ ἱεραποστολικὸν ἔργον ἐπανευαγγελισμοῦ τῶν πιστῶν γενικώτερον, ἔχομεν ἀνάγκην διαρκοῦς καὶ διὰ βίου ἐπιμορφώσεως καὶ ἁγιασμοῦ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι.


Ὡς πρὸς τὴν νεότητα, τὴν χρυσῆν ἐλπίδα καὶ τὸ μέλλον ἡμῶν, τὴν πλέον εὐάλωττον εἰς τὰς ἐπιθέσεις τῶν νοητῶν καὶ αἰσθητῶν ἐχθρῶν, ἀπαιτεῖται συστράτευσις ἱερά, διὸ κελεύομεν ὑμᾶς πατρικῶς:


Οἱ γονεῖς νὰ προτρέπουν τὰ τέκνα των εἰς παρακολούθησιν τῶν Κατηχητικῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν. Οἱ Κληρικοὶ νὰ φροντίζουν διὰ τὴν καλυτέραν ὀργάνωσιν καὶ ἀνάπτυξιν τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου εἰς τὰς Ἐνορίας των, κατόπιν συνεργασίας μετὰ τῶν Ἐπισκόπων αὐτῶν. Μὴ λησμονῶμεν, ὅτι Κατήχησιν χρειάζονται καὶ οἱ μεγαλύτεροι τῇ ἡλικίᾳ. Οἱ δυνάμενοι Κατηχηταί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, μετὰ ζήλου νὰ ἐπιδιώκουν τὴν καλυτέρευσιν τῆς ὑπευθύνου διακονίας των, πρὸς προσέλκυσιν καὶ ἐνεργὸν συμμετοχὴν τῶν κατηχουμένων. Ὅσοι δὲ ἐξ αὐτῶν δὲν ἔχουν παρακολουθήσει τὴν συσταθεῖσαν πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν Σχολὴν Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν πρὸς ἐπιμόρφωσίν των, εἶναι καλὸν καὶ ἀναγκαῖον ὅπως πράξουν τοῦτο ἔστω καὶ τώρα· εἰς τοῦτο δύνανται νὰ ἐπωφεληθοῦν καὶ οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐκ τῆς Ἐπαρχίας, κατόπιν συνεννοήσεως μετὰ τῶν ὑπευθύνων τῆς Σχολῆς καὶ δὴ μετὰ τοῦ Ὑπευθύνου τοῦ προγράμματος Αὐτῆς Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·


Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος παρακολουθοῦσα ἐν ἀγωνίᾳ τὰ τεκταινόμενα εἰς τὴν σύγχρονον κοινωνίαν καὶ ἐπιθυμοῦσα διακαῶς τὴν διὰ παντὸς τρόπου οἰκοδομὴν καὶ πρόοδον ἑκάστου ἐξ ἡμῶν, ὡς καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, προτρέπεται ὅπως ἐντείνωμεν τὰς προσπαθείας ἡμῶν ὑπὲρ τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου, εὐχομένη ἅμα πᾶσαν παρὰ Κυρίου θείαν δωρεάν, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ σωτηρίαν τῶν ἀθανάτων ψυχῶν ἡμῶν!

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙΕ’ τῇ β’ Σεπτεμβρίου

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος

    †  Ὁ Ἀ­θη­νῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 

Τὰ Μέλη

†  Ὁ Ἀτ­τι­κῆς καὶ Δι­αυ­λε­ί­ας ΑΚΑΚΙΟΣ

†  Ὁ Λα­ρί­σης καί Πλα­τα­μῶ­νος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

†  Ὁ Εὐ­ρί­που καὶ Εὐ­βο­ί­ας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

†  Ὁ Πει­ραι­ῶς καὶ Σα­λα­μῖ­νος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ

†  Ὁ Ἀτ­τι­κῆς καὶ Βοι­ω­τί­ας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


†  Ὁ Το­ρόν­το ΜΩΫΣΗΣ

†  Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

†  Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

†  Ὁ Χρι­στι­α­νου­πό­λε­ως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

†  Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος ΦΩΤΙΟΣ

†  Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

†  Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

†  Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ

†  Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ

†  Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ

†  Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρ­τλαντ  ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ

†  Ὁ Βρε­σθέ­νης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

†  Ὁ Θε­ου­πό­λε­ως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ