Ἀνακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ περὶ τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος

Ἀριθμὸς Πρωτ. 2218 .       

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πρὸς ἅ­παν­τα τὸν Ἱ­ε­ρὸν Κλῆ­ρον
καὶ τὸν λα­ὸν τῶν Ἱ­ε­ρῶν Μη­τρο­πό­λε­ων
Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος καὶ Φθιώτιδος
 
 
Εὐλαβέστατοι Ἱερεῖς, τιμιώτατοι Ἐπίτροποι καὶ λοιποὶ πάντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος καὶ Φθιώτιδος, οἱ τὸν Ἱερὸν Ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας ἀγωνιζόμενοι, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ, παρ’ ἡμῖν δὲ εὐχὴ καὶ εὐλογία.

Δεδομένης οὔσης τῆς δυσμενοῦς καταστάσεως τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος κ. Μαξίμου, μαστιζομένου ὑπὸ ἀσθε­νεί­ας, ἵνα μὴ μείνῃ ἡ Ποίμνη τοῦ Χριστοῦ εἰς Κ.Δ. Μακεδονίαν καὶ Μαγνησίαν ἀποίμαν­τος, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. κατὰ τὴν Συνεδρίαν τοῦ παρελθόντος Ἀπριλίου ὥρισε δύο Μητροπολίτας, προκειμένου νὰ διοικοῦν Ἐπιτροπικῶς τὰς δύο Ἀρχιερατικὰς Περιφερείας τῆς Μητροπόλεως, διὰ μὲν τὴν Θεσσαλονίκην τὸν Σεβα­σμιώ­τατον Μητροπολίτην Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομον, διὰ δὲ τὴν Δημητριά­δα τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιον. Τὸ καθε­στὼς τοῦτο ἦτο ἀσφαλῶς προσωρινὸν μέχρι νὰ γνωσθῇ ἡ πορεία τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Μαξίμου. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν πάροδον ἤδη πέντε μηνῶν, διεπιστώθη ὑπὸ τῶν ἰατρῶν, ὅτι δυστυχῶς ἡ πορεία τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Μαξίμου δὲν εἶναι ἀναστρέψιμος καὶ ὅτι ἀδυνατῇ πλέον νὰ ἀσκῇ ὑπεύθυνα καθήκοντα.

Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας συνεδριάσασα τὴν 1/14 καὶ τὴν 2/15  Σε­πτεμ­βρίου 2015, συνεζήτησεν ἐκτενῶς τὸ ζήτημα τῆς ποιμαντορίας τῆς Ἱερᾶς Μητρο­πό­λεως Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος. Λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν σχετικὴν ἰατρικὴν γνωμά­τευ­σιν καὶ βασισθεῖσα εἰς τὸ ἄρθρον 6 τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκλογῆς Ἀρχιερέων, κατὰ τὸ ὁποῖον Ἐπισκοπικὸς θρόνος «δύναται νὰ κηρυχθῇ ἐν χηρείᾳ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ ποιμαίνων τὴν Ἐπαρχίαν Ἀρχιερεύς ἀδυνα­τεῖ ἐξ ἀντικειμένου νὰ ἀσκήσῃ τὰ καθήκοντά του λόγῳ ἀνυπερβλήτου κωλύματος πέραν τοῦ ἑξαμήνου», προέβη εἰς τὴν κήρυξιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος ἐν χηρείᾳ καὶ εἰς τὴν κατάταξιν τοῦ μέχρι τοῦδε Ποιμενάρχου αὐτῆς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Μαξίμου, μετὰ τῶν σχολαζόντων Ἀρχιερέων.

Γενομένης περαιτέρῳ συζητήσεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφάσισεν ὅπως διαχω­ρί­σῃ τὰς δύο Ἀρχιερατικὰς περιφερείας τῆς Μητροπόλεως, αἱ ὁποῖαι -μετὰ τὴν ἐπανέν­ταξιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανασίου εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον (τὸν Σεπτέμβριον τοῦ ἔτους 2008)-  ἔπαυσαν πλέον νὰ ἔχουν ἐδαφικὴν συνέχειαν. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης περιλαμ­βάνει τὴν Δυτικὴν καὶ Κεντρώαν Μακεδονίαν (πλὴν τῆς ἀντιπεριφερείας Σερρῶν) μὲ ἕδραν τὴν Θεσσαλονίκην. Ἡ Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Δημητριάδος, ὅμως, ὡς μὴ οὖσα βιώσι­μος ἵνα ἀποτελέσῃ αὐτοτελῆ Μητρόπολιν, συνηνώθη μετὰ τῆς γειτνιαζούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, ἥτις πλέον λέγεται Δημητριάδος καὶ Φθιώτιδος, περιλαμβάνουσα τὰς ἀντιπεριφερείας Μαγνησίας καὶ Φθιώτιδος μὲ ἕδραν τὸν Βόλον.

Ἐλήφθη δὲ ἀπόφασις, ὅπως ὁρίσῃ ὡς Τοποτηρητὴν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσό­στο­μον, καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Φθιώτιδος, τὸν ἤδη μέχρι τοῦδε Τοπο­τηρητὴν Φθιώτιδος, Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον. Ὅθεν, ἅμα τῇ γνωστοποιήσει τῆς παρούσης, πάντες οἱ Κληρικοὶ τῆς μὲν Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσ­σαλονίκης θὰ μνημονεύουν τοῦ ὀνόματος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττι­κῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, τῆς δὲ Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Φθιώ­τιδος θὰ μνημονεύουν τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου.

Ἐπιπλέον, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας ἀπεφάσισεν ὅπως συγκληθῇ ἐκ νέου τὴν 8ην /21ην Ὀκτωβρίου 2015, προκειμένου νὰ ἐκλεγοῦν οἱ νέοι Μητροπολῖται διὰ τὴν πλήρωσιν τῶν δύο χηρευουσῶν Μητροπόλεων.

Καλοῦμεν ἅπαντας, κλῆρον καὶ λαὸν τῶν Μητροπόλεων, ὅπως εὔχωνται ὑπὲρ τῆς ὑγείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κυρίου Μαξίμου, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τῆς ἀναδείξεως εἰς τοὺς Μητροπολιτικοὺς θρόνους, ἀξίων Ἱεραρχῶν.

Προσεπιδαψιλεύοντες δὲ ἐπὶ τούτοις πᾶσιν ὑμῖν τὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Δοτὴρ παντὸς ἀγαθοῦ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, παρέχῃ ὑμῖν πάντοτε πλουσίας τὰς δωρεάς τε καὶ χάριτας Αὐτοῦ, οὗ ἡ χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.

Ἐν ἔτει σωτηρίῳ ,ΒΙΕ’ τῇ β’ Σεπτεμβρίου

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος

    †  Ὁ Ἀ­θη­νῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 

Τὰ Μέλη

†  Ὁ Ἀτ­τι­κῆς καὶ Δι­αυ­λε­ί­ας ΑΚΑΚΙΟΣ

†  Ὁ Λα­ρί­σης καί Πλα­τα­μῶ­νος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

†  Ὁ Εὐ­ρί­που καὶ Εὐ­βο­ί­ας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

†  Ὁ Πει­ραι­ῶς καὶ Σα­λα­μῖ­νος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ

†  Ὁ Ἀτ­τι­κῆς καὶ Βοι­ω­τί­ας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


†  Ὁ Το­ρόν­το ΜΩΫΣΗΣ

†  Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

†  Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ

†  Ὁ Χρι­στι­α­νου­πό­λε­ως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

†  Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος ΦΩΤΙΟΣ

†  Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

†  Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

†  Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ

†  Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ

†  Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ

†  Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρ­τλαντ  ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ

†  Ὁ Βρε­σθέ­νης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

†  Ὁ Θε­ου­πό­λε­ως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ