Ἀνακοινώσεις

Εγκύκλιος Επαρχιακής Συνόδου Αμερικής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Παντὶ κλήρῳ καὶ λαῷ τῆς ἐν Βορείῳ καὶ Νοτίῳ Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας

 


Τῇ 6ῃ /19 ῃ Μαρτίου 2012


Τῶν 42 μαρτύρων τῶν ἐν τῷ Ἀμορίῳ


Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.


Πολλάκις λέγεται ὅτι ἡ νεολαία εἶναι τὸ μέλλον τῆς Ἐκκλησίας. Ἐν τούτοις, ἡ ἄλλη ἄποψις τῆς ἰδέας αὐτῆς εἶναι ὅτι τὸ μόνον πραγματικὸν μέλλον διὰ τὴν νεολαίαν, τὸ ὁποῖον ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἐν Χριστῷ αἰωνιότητα εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἀληθεύει αὐτὸ καὶ πρέπει νὰ καταλάβωμεν ὅτι παρελθὸν, παρὸν καὶ μέλλον ταυτοχρόνως ὑπάρχουν ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Εἶναι ἡ ὑποχρέωσις ἑκάστης γενεᾶς νὰ μεταλαμπαδεύῃ τὴν Παρακαταθήκην τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν ἑπομένην γενεάν. Ἐν τοῖς Ὀρθοδόξοις πολιτισμοῖς τῆς Εὐρώπης ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενείας ἦτο δεδομένος. Συνήθως τρεῖς γενεαὶ ταυτοχρόνως διέμενον εἰς τὸν ἴδιον οἶκον. Φυσικῶς, τοῦτο διευκόλυνε τὴν μεταλαμπάδευσιν τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως.


Ἐδῶ εἰς τὴν Βόρειον Ἀμερικήν ἀντιμετωπίζωμεν ἰδιαιτέραν δυσκολίαν διότι ὁ πολιτισμὸς καὶ τὸ ἦθος τῆς Βορείας Ἀμερικῆς εἶναι ξένα πρὸς τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἀκόμα καὶ οἱ θεσμοὶ τοῦ γάμου καὶ τῆς οἰκογενείας πολεμοῦνται. Ἡ νεολαία μας ἔχει τεραστίαν δισκολίαν ὅταν ἀντιμετωπίζει τὰ θέλγητρα τῆς παρούσης κουλτούρας, διότι ἤμαστε ὀλίγοι καὶ ἐσκορπισμένοι. Πολλοί ἀπό ἡμᾶς αἰσθανόμεθα μόνοι μας εἰς τὸν ἀγώνα.


Ταῦτα ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν ἠρχίσαμεν, χάριτι Θεοῦ, νὰ ὀργανώνωμεν ἐτήσια Συνέδρια Νεολαίας ἀπό τοῦ ἔτους 2005 μὲ σκοπὸν νὰ στερεώνωμεν τὴν νεολαίαν μας ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ πίστει, νὰ γνωρίζουν τὰ παιδιά μας ὅτι ὑπάρχουν καὶ ἄλλα σὰν καὶ αὐτά, τὰ ὁποῖα μάχονται εἰς τὸν ἴδιον ἀγώνα. Εἴδομεν ὅτι διὰ μέσου αὐτῶν τῶν Συνεδρίων Νεολαίας ἐδημιουργήθησαν δεσμοὶ μεταξὺ τῶν παιδιῶν ἀπ’ ὅλα τὰ μέρη τῆς χώρας μας, καὶ ὅτι κρατοῦν ἐπαφὰς μεταξύ των ἀνὰ τὸ ἔτος.


Ἡ ἐφετινὴ Συνέλευσις Νεολαίας καὶ Οἰκογενείας θὰ γίνῃ εἰς τὰς ἐνορίας τοῦ Τορόντο, ἤτοι τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, τῆς Παναγίας Προυσιωτίσσης, τοῦ Ἁγ. Ἰωσὴφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθείας καὶ τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Καντέρμπουρυ τῇ 5ῃ μέχρι τῆς 8ης Ὀκτωβρίου 2012, ὄχι μόνον διὰ τὴν νεολαίαν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς γονείς των. Ξεχωριστὰ προγράμματα θὰ διατίθενται ταυτοχρόνως διὰ τὰς διαφόρους ἡλικιακὰς ὁμάδας τῶν συνέδρων.


Εὐλογοῦμεν τὴν ἐφετινὴν Συνέλευσιν Νεολαίας καὶ Οἰκογενείας καὶ προτρέπωμεν ἅπαντας τοὺς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας, κλῆρον καὶ λαὸν νὰ στηρίξουν παντοιοτρόπως αὐτὴν τὴν ἀναγκαίαν προσπάθειαν. Καὶ εἴθε ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ διατηρῇ τὰ τέκνα ἡμῶν ἐντὸς τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας Αὐτοῦ.

Η ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

 


ὁ Πρόεδρος

† ὁ Ἀµερικῆς ΠΑΥΛΟΣ

τὰ Μέλη

† ὁ Πόρτλαντ & Δυτικῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ΜΩΫΣΗΣ

† ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ

† ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ

† ὁ Λόχ Λόμοντ ΣΕΡΓΙΟΣ