Ἀνακοινώσεις

Διοικητικὴ ἀναδιοργάνωσις εἰς Ἀμερικὴν

Ἀ­να­γνω­σθή­τω ἐπ'  Ἐκ­κλη­σί­ᾳ

Ἀ­ριθ­μός Πρωτ.  γ-1683

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Παν­τὶ τῷ πλη­ρώ­μα­τι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Γ.Ο.Χ. Ἀ­με­ρι­κῆς

 

Τέκνα ἐν Κυ­ρί­ῳ ἀ­γα­πη­τὰ καὶ πε­ρι­πό­θη­τα,


        Tήν Πέμ­πτην 2αν Νο­εμ­βρί­ου ἐ.ἔ­  (15ην  Νο­εμ­βρί­ου ν.ἡμ.), συ­νῆλ­θεν εἰς τα­κτι­κήν Συ­νε­δρί­αν, ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Γνη­σί­ων Ὀρ­θο­δό­ξων Χρι­στι­α­νῶν Ἑλ­λά­δος ἔ­χου­σα με­τα­ξύ τῶν ἄλ­λων ὡς θέ­μα τὴν ἀ­να­δι­ορ­γά­νω­σιν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀ­με­ρι­κῆς, ἔ­πει­τα ἀ­πό τὴν ἀ­θρό­αν προ­σχώ­ρη­σιν Ἀρ­χι­ε­ρέ­ων, Κλη­ρι­κῶν καί συσ­σώ­μων Ἐ­νο­ρι­ῶν ἐκ τῆς HOCNA, κα­τὰ τοὺς προ­η­γη­θέν­τας μῆ­νας. Τὸ ζή­τη­μα τοῦ­το ἀ­πη­σχό­λη­σεν τὴν Ἱ­ε­ρὰν Σύ­νο­δον καὶ εἰς προ­η­γου­μέ­νας συ­νε­δρί­ας, κα­θώς καὶ τὰς συ­νε­δρι­ά­σεις τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου Ἀ­με­ρι­κῶς τῶν πα­ρελ­θόν­των τρι­ῶν μη­νῶν, προ­κει­μέ­νου νὰ λη­φθοῦν ὑ­π’ ὄ­ψιν ἅ­πα­σαι αἱ πα­ρά­με­τροι καὶ πρὸ τῆς ὁ­ρι­στι­κῆς ἀ­πο­φά­σε­ως.


Κα­τό­πιν τού­του ἡ ὁ­μό­φω­νος ἀ­πό­φα­σις τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας ἔ­χει ὡς ἑ­ξῆς:
        α) Ἱ­δρύ­ε­ται Ἱ. Μη­τρό­πο­λις Το­ρόν­το, μὲ ἐ­δα­φι­κήν πε­ρι­φέ­ρει­αν τὸ Νό­τι­ον Ὀν­τά­ρι­ον. Ἡ Μη­τρό­πο­λις εἶ­ναι προ­σω­πο­πα­γής καὶ ἐ­ξε­λέ­γη ὁ μέ­χρι τώ­ρα Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πόρ­τλαντ κ. Μω­ϋ­σῆς ὡς Μη­τρο­πο­λί­της τῆς ἀρ­τι­συ­στά­του ταύ­της Μη­τρο­πό­λε­ως. 
        β) Ἡ προ­σω­πο­πα­γής Ἱ. Μη­τρο­πό­λις Πόρ­τλαντ, με­τε­τρέ­πε­ται εἰς Ἐ­πι­σκο­πήν μὲ τὴν αὐ­τὴν ἐ­πω­νυ­μί­αν καὶ κα­νο­νι­κήν δι­και­ο­δο­σί­αν (τὰς Δυ­τι­κὰς Ἡ­νω­μέ­νας Πο­λι­τεί­ας). Ἡ Ἱ. Ἐ­πι­σκο­πή Πόρ­τλαντ εἶ­ναι ὑ­πο­κει­μέ­νη εἰς τὴν Ἱ­ε­ρὰν Μη­τρό­πο­λιν Ἀ­με­ρι­κῆς. Ὁ Θε­ο­φι­λέ­στα­τος Ἐ­πί­σκο­πον Λὸχ Λό­μοντ κ. Σέρ­γι­ος, ἀ­να­βι­βά­ζε­ται εἰς Ἐ­παρ­χι­οῦ­χον Ἐ­πί­σκο­πον Πόρ­τλαντ.

        Εὐ­θύς ἅ­μα τῇ κοι­νο­ποι­ή­σει τῆς πα­ρού­σης οἱ Κλη­ρι­κοί τῆς μὲν Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Το­ρόν­το θέ­λου­σι μνη­μο­νεύ­ει: «Ὑ­πέρ τοῦ Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που ἡ­μῶν Μω­ϋ­σέ­ως», οἱ δὲ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­πι­σκο­πῆς Πόρ­τλαντ: «Ὑ­πέρ τοῦ Ἐ­πι­σκό­που ἡ­μῶν Σερ­γί­ου».

        Αἱ ἐν­θρο­νί­σεις τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Το­ρόν­το καὶ τοῦ Θε­ο­φι­λε­στά­του Ἐ­πι­σκό­που Πόρ­τλαντ θέ­λουν λά­βει χώ­ραν ἐν και­ρῷ ἀ­φοῦ γί­νουν αἱ κα­τάλ­λη­λοι προ­ε­τοι­μα­σί­αι, ἀλ­λά οἱ νε­ο­ε­κλε­γέν­τες ἀ­να­λαμ­βά­νουν κα­θή­κον­τα εἰς τὰς νε­ας ἐ­παρ­χί­ας των ἁ­μέ­σως ἅ­μα τῇ κοι­νο­ποι­ή­σει τῆς πα­ρού­σης ἐγ­κυ­κλί­ου.

        Γνω­στὸν εἶ­ναι ἤ­δη καὶ εἰς τοὺς πλεί­στους ὅ­τι κα­τὰ τὴν Συν­δρί­α­σιν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας, εἰς τὰς 5/18 Σε­πτεμ­βρί­ου 2012 ἐ­γέ­νε­το δε­κτός εἰς τούς κόλ­πους τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου καὶ ὁ Θε­ο­φι­λέ­στα­τος Ἐ­πί­σκο­πος κ. Δη­μή­τρι­ος, ὅ­στις -ἱ­δρυ­θεί­σης τῆς ὁ­μω­νύ­μου Ἐ­πι­σκο­πῆς ὑ­πο­κει­μέ­νης ὡ­σά­υ­τως εἰς τὴν Ἱ­ε­ρὰν Μη­τρό­πο­λιν Ἀ­με­ρι­κῆς- ἐ­ξε­λέ­γη Ἐ­πί­σκο­πος Βο­στώ­νης. Ἡ Ἱ­ε­ρὰ Ἐ­παρ­χι­α­κή Σύ­νο­δος Ἀ­με­ρι­κῆς κα­τὰ τὴν συ­νε­δρί­αν αὐ­τῆς τὴν 18-9/1-10 τ.ἔ. κα­θό­ρι­σε ὡς καν­ονι­κόν ἔ­δα­φος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς ταύ­της Ἐ­πι­σκο­πῆς τὴν γε­ω­γρα­φι­κὴν περ­ιφέ­ρει­αν τῆς Νέ­ας Ἀγ­γλί­ας. Εἰ­δι­κῶς καὶ μό­νον εἰς τἀς Ἐ­νο­ρί­ας αἱ ὁ­ποῖ­αι ἐ­νε­τά­χθη­σαν νῦν εἰς τὴν Ἐκ­κλη­σί­αν τῶν Γ.Ο.Χ. προ­ερ­χό­με­ναι ἐκ τῆς HOCNA ἀ­κο­λου­θοῦ­σαι τὸν Θεοφιλ. Ἐ­πί­σκο­πον κ. Δη­μή­τρι­ον, ἡ μνη­μό­νευ­σις θὰ εἶ­­ναι «Ὑ­πέρ τοῦ Ἀρ­χε­πι­σκό­που ἡ­μῶν Παύ­λου καὶ τοῦ Ἐ­πι­σκό­που ἡμῶν Δη­μη­τρί­ου», ἀ­νε­ξαρ­τή­τως τῆς πε­ρι­ο­χῆς εἰς τὴν ὁ­ποί­αν εὑ­ρί­σκον­ται, κα­τ’ οἰ­κο­νο­μί­αν, ἄ­χρι και­ροῦ.

        Ἐ­πι­δα­ψι­λεύ­ον­τες δέ ἐ­πί τού­τοις πᾶ­σιν ὑ­μῖν τὰς εὐ­χάς καί εὐ­λο­γί­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς ἡ­μῶν Συ­νό­δου, εὐ­χό­με­θα ὅ­πως ὁ Δο­τήρ παν­τός ἀ­γα­θοῦ πα­ρέ­χει ὑ­μῖν πάν­το­τε πλου­σί­ας τάς δω­ρε­άς τε καί χά­ρι­τας Αὐ­τοῦ, οὗ ἡ χά­ρις καί τό ἄ­πει­ρον ἔ­λε­ος εἴ­η με­τά πάν­των ὑ­μῶν.


Ἐν ἔ­τει σω­τη­ρί­ῳ ,ΒΙΒ’ τῇ 17ῃ/ 30 ῃ Νο­εμ­βρί­ου
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ


        Ὁ Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος
†  Ὁ Ἀ­θη­νῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 


            Τὰ Μέλη
†  Ὁ Ἀτ­τι­κῆς καὶ Δι­αυ­λε­ί­ας ΑΚΑΚΙΟΣ
†  Ὁ Θεσ­σα­λο­νί­κης καὶ Δη­μη­τρι­ά­δος ΜΑΞΙΜΟΣ
†  Ὁ Λα­ρί­σης καί Πλα­τα­μῶ­νος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
†  Ὁ Εὐ­ρί­που καὶ Εὐ­βο­ί­ας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
†  Ὁ Ἀ­με­ρι­κῆς ΠΑΥΛΟΣ
†  Ὁ Πει­ραι­ῶς καὶ Σα­λα­μῖ­νος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
†  Ὁ Ἀτ­τι­κῆς καὶ Βοι­ω­τί­ας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
†  Ὁ Πόρ­τλαντ & Δυ­τι­κῶν Ἡ­νω­μέ­νων Πο­λι­τει­ῶν νῦν δέ  ἐ­ψη­φι­σμέ­νος Μη­τρο­πο­λί­της Το­ρόν­το ΜΩΫΣΗΣ
†  Ὁ Χρι­στι­α­νου­πό­λε­ως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
†  Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος ΦΩΤΙΟΣ
†  Ὁ Βρε­σθέ­νης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
†  Ὁ Λόχ Λό­μoντ, νῦν δέ ἐ­ψη­φι­σμέ­νος Ἐ­πί­σκο­πος Πόρ­τλαντ ΣΕΡΓΙΟΣ
†  Ὁ Βο­στώ­νης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
†  Ὁ Θε­ου­πό­λε­ως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Ὁ Ἀρ­χι­γραμ­μα­τε­ύς

†  Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος ΦΩΤΙΟΣ