Ἀνακοινώσεις

Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 12

Ὁ Διάλογος μεταξύ της Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΒ’

Τὴν Τρίτην, 22αν Ἰανουαρίου / 5ην Φεβρουαρίου 2014, εἰς τὴν ἐν Δάφνῃ Ἀθηνῶν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, ἐπραγματοποιήθη ἡ ΙΒ’ Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἑξαώρου ταύτης Συσκέψεως, συνεζητήθη τὸ προσχέδιον τοῦ Κοινοῦ Κειμένου, ἱστορικο-εκκλησιολογικοῦ περιεχομένου, μὲ τίτλον: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», εἰδικώτερον δὲ αἱ προτάσεις ἑκάστης Πλευρᾶς, ὥστε τὸ Κείμενον τοῦτο νὰ λάβῃ μίαν τελικὴν μορφήν. Γενομένης ἐκτενοῦς συζητήσεως καὶ τῶν ἀπαραιτήτων συμπληρώσεων καὶ ἀναδιατυπώσεων, διεμορφώθη καὶ συνεφωνήθη σχέδιον Κειμένου, τὸ ὁποῖον θὰ τεθῇ ὑπ’ ὄψιν τῶν Ἀρχιερέων ἀμφοτέρων τῶν Πλευρῶν, πρὸς ἀξιολόγησιν καὶ τελικὴν ἔγκρισιν αὐτοῦ.

Ἐκ τῆς ἄχρι τοῦδε θετικῆς διαδικασίας τοῦ Ἐπισήμου Διαλόγου, μάλιστα δὲ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ΙΒ’ ταύτης Κοινῆς Συσκέψεως, διεπιστώθη ὅτι, ἡ προσδοκωμένη Ἕνωσις εἶναι ἐγγύτερον εἰς τὸ νὰ ἐπιτευχθῇ, μετὰ ἄλλωστε τὴν κοινὴν ἔγκρισιν καὶ συμφωνίαν (18/31.10.2013) ἐπὶ τοῦ «Σχεδίου Βημάτων Ἑνωτικῆς Διαδικασίας» (§§ α’-θ’), τὸ πρῶτον ἐκ τῶν ὁποίων (Βημάτων) ἔθεσε τὴν βάσιν πρὸς ὁλοκλήρωσιν τῆς προσπαθείας, ἐφ’ ὅσον ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησιαστικὴ Κοινότης τῶν Ἐνισταμένων δι’ αὐτοῦ δὲν ἐμμένει εἰς τὴν ἐκκλησιολογικὴν διατύπωσιν περὶ τῶν Οἰκουμενιστῶν «ὡς ἀσθενῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας», οὐδὲ πλέον προσδίδει εἰς αὐτὴν δογματικὸν χαρακτῆρα (§ α’).

Τὰ ἑπόμενα «Βήματα» προβλέπουν τὰ ἑξῆς:

  • Nὰ συζητηθοῦν τὰ ἐκκλησιολογικὰ ζητήματα, εἰδικώτερον δὲ αἱ Ἐκκλησιολογικαὶ Θέσεις τῶν Ἐνισταμένων (§ β’).
  • Nὰ γίνῃ ἐπακριβὴς διατύπωσις τῆς κοινῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως, ἰδιαιτέρως ἐν σχέσει καὶ ἀναφορᾷ πρὸς τὴν Ἡμερολογιακὴν Καινοτομίαν καὶ τὴν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (§ γ’).
  • Nὰ ὁλοκληρωθῇ ὁ μεταξύ τῶν δύο Πλευρῶν Διάλογος, ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ὁρισθέντος Θεματολογίου (§ γ’). Ἤδη αἱ δύο Ἐπιτροπαὶ πλησιάζουν εἰς τὴν ὁλοκλήρωσιν τούτου.
  • Νὰ συνδιαμορφωθῇ ἡ κοινὴ ἡμῶν συμφωνία ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν γνησίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν Ρουμανίας, Βουλγαρίας καὶ Ρωσικῆς Διασπορᾶς, μετὰ τῶν ὁποίων πρόκειται νὰ κληθῶμεν, Χάριτι Κυρίου, νὰ συνυπάρξωμεν ἐν Κοινωνίᾳ Μυστηριακῇ (§ δ’). 

Ἐν προκειμένῳ, ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ἀνέλαβε τὴν μετάφρασιν τοῦ ὡς ἄνω συμφωνηθέντος ἐν σχεδίῳ Κοινοῦ Κειμένου («Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά»), εἰς τὴν Ἀγγλικήν, Ῥωσικήν, Ῥουμανικὴν καὶ Ἰταλικὴν γλῶσσαν, ἐν ὄψει τῆς καλυτέρας προετοιμασίας μιᾶς πολυμεροῦς Συναντήσεως-Συσκέψεως, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῇ εὐρυτέρα σύγκλισις ἐπὶ τῆς ἐκκλησιολογικῆς βάσεως τοῦ ἱεροῦ ἀγῶνος τῆς γνησίας Ὀρθοδοξίας κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

  • Μετὰ τὴν ἐπίτευξιν τῆς συμφωνίας καὶ ἐπὶ τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ θέματος, θὰ ἀντιμετωπισθοῦν τὰ πρακτικὰ ζητήματα, ἱεροκανονικῆς φύσεως, ὥστε νὰ ἀρθοῦν πλήρως τὰ ἐμπόδια πρὸς τὴν Ἕνωσιν (§§ ε’-ζ’).
  • Ἐν συνεχείᾳ, θὰ καταβληθῇ ἡ ἀπὸ κοινοῦ πλέον προσπάθεια συγκλήσεως μιᾶς Γενικῆς Συνόδου ἐκ τῶν κατὰ τόπους ἀκαινοτομήτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, προκειμένου Αὕτη νὰ ἀποφανθῇ μετ’ ηὐξημένου κύρους περὶ τῶν ζητημάτων τῆς Ἑορτολογικῆς Καινοτομίας καὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (§§ η’-θ’).

Ἡ ἑπομένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Πέμπτην, 7/20.2.2014, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.

 

Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου

Δάφνη-Φυλὴ

28.1./10.2.2014