Ἀνακοινώσεις

Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Κοινὴ Ἀνακοίνωσις 11

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΙΑ’

Τὴν Πέμπτην, 3ην / 16ην Ἰανουαρίου 2014, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καί Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ ΙΑ’ Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.

α) Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, συνεζητήθη τὸ προσχέδιον Κοινοῦ Ἐκκκλησιολογικοῦ Κειμένου, τὸ ὁποῖον εἶχε διαμορφώσει, συμφώνως πρὸς τοὺς ἀποφασισθέντας κατὰ τὴν προηγουμένην Σύσκεψιν ἄξονας, ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..


β) Tὸ Κείμενον τοῦτο ἐγένετο εὐμενῶς ἀποδεκτὸν ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, ἡ ὁποία ἐπεσήμανε σημεῖά τινα ἐπιδεκτικὰ συμπληρώσεως ἢ ἀναδιατυπώσεως. Γενομένης ἐκτενοῦς συζητήσεως ἐφ' ἑνὸς ἑκάστου τῶν σημείων τούτων, συνεφωνήθη ὁ τρόπος τῆς περαιτέρω διαμορφώσεως αὐτοῦ.


γ) Ἡ Ἐπιτροπὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ἀνέλαβε τὴν συμπερίληψιν τῶν γενομένων, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, προτάσεων καὶ τὴν περαιτέρω ἐπεξεργασίαν τοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου, προκειμένου νὰ σχηματισθῇ τὸ τελικὸν σχέδιον, τὸ ὁποῖον θὰ τεθῇ ὑπ’ ὄψιν ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων πλευρῶν.


Ἡ ἑπομένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Τρίτην, 22-1/4-2-2014, ἐν Δάφνῃ Ἀθηνῶν, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου και Παύλου.

 

Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Δάφνη Ἀθηνῶν-Φυλὴ
10/23.1.2014