Ἀνακοινώσεις

Διάλογος μετ' Ἐνισταμένων: Ι΄ Κοινὴ Ἀνακοίνωσις

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος

καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ I΄

Τὴν Πέμπτην, 20ὴν Δεκεμβρίου 2013 / 2αν Ἰανουαρίου 2014, περὶ ὥραν 5ην ἀπογευματινήν, εἰς τὴν ἐν Γαλατσίῳ Ἀθηνῶν Αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπραγματοποιήθη ἡ δεκάτη Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν, πλὴν τοῦ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἀπουσιάζοντος Αἰδεσιμωτάτου π. Γεωργίου Γιάν.

Ἐν πρώτοις, ἐγένετο συζήτησις περὶ τῶν ἐκκρεμούντων Κειμένων, τῶν ὁποίων αἱ ἐλλείψεις ἐπεσημάνθησαν, προκειμένου νὰ ληφθῇ μέριμνα διὰ τὸν ἀπαρτισμὸν αὐτῶν ἐκ μέρους τῶν Γραμματειῶν τῶν δύο Ἐπιτροπῶν.

Κατόπιν, ἐγένετο ἐνημέρωσις ἐκ μέρους τοῦ Θεοφιλεστάτου κ. Φωτίου περὶ τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου, συνοδευομένου ὑπὸ τριῶν Ἀρχιερέων, συμπεριλαμβα­νο­μέ­νου καὶ τοῦ ἰδίου, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. ἐν Ρουμανίᾳ.

Ὁ Θεοφιλέστατος μετέφερε τὴν ἐπιθυμίαν τῶν Ρουμάνων γνησίων Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων πρὸς ἐπίτευξιν τῆς ἑνότητος μεταξὺ τῶν ἐν Ἑλλάδι Γ.Ο.Χ. καὶ τῶν Ἐνισταμένων, ἐπὶ τῇ βάσει Κοινῆς Ὁμολογίας κυρίως ὡς πρὸς τὴν Ἐκκλησιολογίαν, ὡς καὶ τὴν διάθεσιν αὐτῶν νὰ ἔλθουν εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ νὰ συμμετάσχουν εἰς τριμερῆ Συνάντησιν-Σύσκεψιν, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθῇ μία ἀπὸ κοινοῦ τοιαύτη συμφωνία.

Εἰς τὴν προοπτικὴν αὐτήν, συνεζητήθησαν ἐκτενῶς οἱ βασικοί ἄξονες ἑνὸς Κοινοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου, τὸ ὁποῖον θὰ ἀποτελέσῃ καὶ τὸ κυρίως ἀντικείμενον τῶν ἑπομένων Κοινῶν Συσκέψεων, μέχρι τῆς τριμεροῦς Συναντήσεως.

Ἡ ἑπομένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Πέμπτην, 3ην / 16ην Ἰανουαρίου 2014, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, παρὰ τὴν Φυλὴν Ἀττικῆς.

Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου

Γαλάτσιον – Φυλὴ

21.12.2013/3.1.2014