Ἀνακοινώσεις

Δελτίον Τύπου σχετικῶς μὲ πρόσφατον σύλληψιν ψευδεπισκόπου

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συλλήψεως τοῦ ψευδοαρχιεπισκόπου Ἰακώβου Γιαννακῆ, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ἐφιστᾷ τὴν προσοχὴν τῶν πιστῶν ἀπὸ τοιούτους ψευδοκληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀσυδοσία ἡ ὁποία ἐπικρατεῖ ὡς πρὸς τὸν χῶρο μας καὶ τὴν ἐλεύθερη καπηλεία τοῦ τιμίου ὀνόματος τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἐπιθυμεῖ, ὥστε νὰ δρᾶ ὑπὸ τὴν κάλυψιν τοῦ ὀνόματός μας προξενῶντας σύγχυση.

Τὴν ὕπαρξη προβλημάτων ὅπως αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα ἔγιναν οἱ πρόσφατες συλλήψεις, εἶχε ἀναφέρει ἡ Ἐκκλησία μας μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ στὸ πρὸ τριετίας ὑποβληθὲν ὑπόμνημά της πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων καὶ ἐξ ἀφορμῆς αὐτοῦ ἔγιναν τότε καὶ σχετικὲς ἐπερωτήσεις στὴν Βουλή.

Ἐκεῖ εἴχαμε ἀναφερθεῖ –μεταξὺ τῶν ἄλλων- καὶ εἰς «τὴν ἀνεξέλεγκτη δράση ρασοφόρων ἀγνώστου προελεύσεως οἱ ὁποῖοι παρουσιάζονται ὡς Γ.Ο.Χ. καὶ φέρονται ὅτι τελοῦν γάμους παρανόμων μεταναστῶν μέ Ἕλληνες πολίτες, μὲ σκοπὸ τὴ νομιμοποίηση τῶν πρώτων».

Εἶναι θετικό τὸ ὅτι τὸ πρόβλημα αὐτὸ τουλάχιστον ἄρχισε νὰ ἀντιμετωπίζεται.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου