Ἀνακοινώσεις

Δ Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Δ’


        Τὴν 7ην /20ην     Ἰουνίου 2013, ἡμέραν Πέμπτην τῆς ἑβδομάδος εἰς τὴν ἐν Γαλατσίῳ αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, ἐπραγματοποιήθη ἡ Τετάρτη Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.

 

        Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.


        Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, ὡλοκληρώθη ἡ συζήτησις ἐπὶ τῆς γραπτῆς Εἰσηγήσεως, ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἡ Ἐκκλησιολογικὴ Αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων», ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ἀπαντήσεων ἐπὶ τῶν γραπτῶν ἐρωτημάτων, τὰ ὁποῖα ὑπεβλήθησαν ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Εἰς τὰς ἀπαντήσεις αὐτὰς τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, κατετέθησαν αἱ παρατηρήσεις ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ.. Ἐκ τῆς συζητήσεως, ἥτις διήρκεσε περί τὰς 6 ὥρας, διεγνώσθη ἡ κατεύθυνσις, τὴν ὁποίαν θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ περαιτέρω πορεία  τῶν συζητήσεων. Ἡ μεγάλη διάρκεια τῆς Κοινῆς Συσκέψεως ὑποδηλώνει, ἀφ’ ἑνὸς τὸ γενικῶς καλὸν κλῖμα τῶν συζητήσεων, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ τὸ ὅτι ὑφίσταται διάστασις ἀπόψεων, ἥτις τροφοδοτεῖ τὴν συζήτησιν.


        Ἡ ἑπομένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Παρασκευήν, 22αν Ἰουνίου / 5ην Ἰουλίου 2013, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.

 

Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Γαλάτσιον – Φυλὴ
17/30.6.2013