Ἀνακοινώσεις

Γ Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων


ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Γ’


        Τὴν 9ην /22αν Ἀπριλίου 2013, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἐπραγματοποιήθη ἡ Τρίτη Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.


        Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα Μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.


        Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, ἐσυνεχίσθη ἡ ἀναλυτικὴ συζήτησις ἐπὶ τῆς γραπτῆς Εἰσηγήσεως, ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἡ Ἐκκλησιολογικὴ Αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων», ἐπὶ τῇ βάσει πλέον καὶ τῶν γραπτῶν ἐρωτημάτων, τὰ ὁποῖα ὑπεβλήθησαν ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Τὰ ἐρωτήματα συνεζητήθησαν ἐκτενῶς καὶ εἰς βάθος ἐπὶ τετράωρον, ἐν πνεύματι συνεργασίας καὶ ἀλληλοκατανοήσεως καὶ ἐνετοπίσθησαν τὰ σημεῖα ἐκεῖνα, εἰς τὰ ὁποῖα ὑφίσταται διαφορὰ ἀπόψεων καὶ χρήζουν περαιτέρω συζητήσεως.


        Ἡ ἑπομένη Κοινὴ Σύσκεψις θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Παρασκευήν, 18ην/31ην Μαΐου 2013, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον».


Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Πειραιεὺς – Φυλὴ
10/23.4.2013