Ἀνακοινώσεις

Βιβλιοπαρουσίασις

«Ψηλαφώντας τὴν Ὀρθόδοξο Ἐσχατολογία» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τὸ ὁποῖον ἐξέδωσε προσφάτως ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος.

eschatol

Τὸ βιβλίον ἀποτελεῖται ἀπὸ 310 σελίδας μὲ ἀρτίαν τεκμηρίωσιν βιβλιογραφικῶν παραπομπῶν καὶ συμπεριλαμβάνει εὐρύτατον φάσμα τῶν σχετικῶν πτυχῶν τῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας περὶ τῶν ἐσχάτων, ὅπως δύναται νὰ διαπιστώσῃ κανεὶς ἀπὸ τὸν κάτωθι παρατιθέμενον πίνακα περιεχομένων:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. «ΘΝΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ». ΕΙΣΟΡΜΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
1. Ὁ ἄνθρωπος ὡς ψυχοσωματικό ὄν.
2. Ἡ περί ψυχῆς Ὀρθόδοξη διδασκαλία.
3. Πτώση τοῦ ἀνθρώπου στόν Παράδεισο, εἰσβολή τοῦ θανάτου στήν ἀνθρώπινη φύση.
4. Θάνατος πνευματικός καί σωματικός.
5. Τό πότε καί τό πῶς τοῦ βιολογικοῦ θανάτου. Αἴτια θανάτων κατά τήν παγγνωσία τοῦ Θεοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΑ ΟΣΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ
1. Ἔξοδος τῆς ψυχῆς ἀπό τό σῶμα, ρήξη τῆς ψυχοσωματικῆς συμφυΐας.
2. Τά ἐναέρια τελώνια.
3. Μέση κατάσταση, μερική κρίση. «Χῶρος» διαμονῆς τῶν ψυχῶν.
4. Ἡ δυτική κακόδοξη θεωρία περί τοῦ καθαρτηρίου πυρός.
5. Οἱ μεταθανάτιες ἐμπειρίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
1. Ἡ Πίστη τῆς Ἐκκλησίας στό δόγμα τῆς Ἀναστάσεως.
2. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης περί τῆς Ἀναστάσεως.
3. Ἐσχατολογική ἀφθαρσία τῶν σωμάτων.
4. Τά λείψανα τῶν Ἁγίων, εἰκόνες τῆς μελλούσης ἀφθαρσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1. Τά πρό τῆς Β΄ Παρουσίας γεγονότα καί σημεῖα.
2. Ἡ ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου.
3. Τό κήρυγμα τῶν δύο Προφητῶν.
4. Ὁ ἔσχατος διωγμός τῆς Ἐκκλησίας.
5. Τό ἄγνωστον τοῦ χρόνου τῆς Β΄ Παρουσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
1. Ἡ πίστη τῆς Ἐκκλησίας στή Β΄ ἔλευση τοῦ Σωτῆρος καί τή μέλλουσα ἐσχατολογική Κρίση.
2. Ποιός θά εἶναι ὁ Κριτής.
3. Τό πῶς τῆς παγκοσμίου Κρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑΣΗ
1. Γενική, Βιβλική ἀναφορά. Εἰκόνες, συμβολισμοί καί παρομοιώσεις περί τῶν δύο μεταφυσικῶν καταστάσεων.
2. Πατερική κατάθεση περί Παραδείσου καί Κολάσεως.
3. Συμπληρωματικά περί ἀρνητικῆς ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ στήν Κόλαση.
4. Πρόγευση τῶν δύο ἐσχατολογικῶν καταστάσεων ἀπό τή ζωή αὐτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ
1. Δικαιοσύνη καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀναφορικά μέ τήν Κόλαση.
2. Ἐνστάσεις καί θέσεις γύρω ἀπό τό θέμα τῆς τιμωρίας τοῦ Θεοῦ.
3. Συνδυασμός ἀγάπης καί δικαιοκρισίας. Παιδευτικές, Θεῖες παραχωρήσεις.
4. Ἡ αἰωνιότητα τῆς Κολάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
1. Ἡ ἀποκατάσταση τῶν πάντων κατά τόν Ὠριγένη.
2. Οἱ περί ἀποκαταστάσεως θέσεις τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης.
3. Ἀποκατάσταση κατά τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ
Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
1. Διαφοροποίηση τῆς Βασιλείας ἀπό ἐγκόσμια σχήματα.
2. Σέ τί συνίσταται ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
3. Τά ἀγαθά τῆς Βασιλείας.
4. Ἡ διαρκής ἐξέλιξη στήν Αἰωνιότητα. «Ἀεικίνητος στάσις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ
1. Παραδοσιακή ταφή καί ὄχι ξενόφερτη καύση τῶν νεκρῶν.
2. Ἡ ἀτομική προσευχή καί ἡ παροχή ἐλεημοσύνης ὑπέρ τῶν κεκοιμημένων.
3. Ἡ ὠφέλεια τῶν ψυχῶν ἀπό τή Θεία Εὐχαριστία καί τά ἱερά μνημόσυνα.
4. Μία εὐλαβής διήγηση τοῦ Ἁγιορείτου Γέροντος Δανιήλ Κατουνακιώτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
1. Ἡ στάση τῶν Ὀρθοδόξων μπροστά στόν θάνατο συγγενῶν τους. Πατερικές θέσεις.
2. Παραμυθία πενθούντων μέσα ἀπό κείμενα Ἁγίων Πατέρων.
3. Ἐπίγνωση καί ἐνθύμηση τῆς θνητότητάς μας. Μνήμη θανάτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Η ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
1. Ἐν Χριστῷ κατάργηση τοῦ θανάτου διά τοῦ Σταυρικοῦ θανάτου.
2. Μετοχή τῶν Χριστιανῶν στήν κατάργηση τοῦ θανάτου δια τῆς Ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς στό πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας. Τήρηση Θείων ἐντολῶν, κατεργασία ἀρετῶν.
3. Μυστηριακή ζωή καί Ἐσχατολογία.
4. Ἐσχατολογία καί Θεία Λατρεία. Μέθεξη τῆς «Ὀγδόης ἡμέρας» διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τὸ βιβλίον δύναται νὰ ἀποβῇ χρήσιμον τόσον εἰς Κληρικούς, ὅσον καὶ εἰς λαϊκοὺς καὶ διατίθεται ὑπὸ τοῦ συγγραφέως. Τηλ. ἐπικοινωνίας: 6948121650.