Ἀνακοινώσεις

Β Κοινή Σύσκεψις μετ' Ἐνισταμένων

Ὁ Διάλογος μεταξὺ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων


ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ B’


        Τὴν 2αν /15ην     Μαρτίου 2013, εἰς τὴν ἐν Πειραιεῖ αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον», ἐπραγματοποιήθη ἡ Δευτέρα Κοινὴ Σύσκεψις τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων.


        Παρόντα ἦσαν ἅπαντα τὰ ὁρισθέντα μέλη ἀμφοτέρων τῶν Ἐπιτροπῶν.


        Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συσκέψεως, ἡ ὁποία διεξήχθη καὶ αὐτὴ εἰς ἐγκάρδιον ἀδελφικὸν κλῖμα, συνεζητήθησαν ἀρχικῶς μεθοδολογικὰ θέματα καὶ ἀκολούθως ἐγένετο ἐκτενὴς συζήτησις ἐπὶ τῆς γραπτῆς Εἰσηγήσεως ὑπὸ τὸν τίτλον: «Ἡ Ἐκκλησιολογικὴ Αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων».


        Ὑπεβλή­θη­σαν ἐρωτήσεις καὶ ἐδόθησαν ἀναγκαῖαι διευκρινίσεις ἐπὶ τῶν θέσεων τῆς Εἰσηγήσεως αὐτῆς, διε­τυ­πώθησαν δὲ ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα θὰ συζητηθοῦν ὁμοῦ μετὰ τῆς σχετικῆς Εἰσηγήσεως τῆς ἑτέρας Πλευρᾶς, κατὰ τὴν ἑπομένην Κοινὴν Σύσκεψιν, ἡ ὁποία θὰ συνέλθῃ τὴν Δευτέραν, 9ην/22αν Ἀπριλίου 2013, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.


Ἐκ τῆς Κοινῆς Γραμματείας τῶν Ἐπιτροπῶν Διαλόγου
Πειραιεὺς – Φυλὴ
7/20.3.2013