Ἀνακοινώσεις

Ἀπόφασις Συνοδικοῦ Δικαστηρίου

          Τήν 6/19-7-2011, ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασε τό Πρωτοβάθμιον διά Πρεσβυτέρους Συνοδικόν Δικαστήριον  της Εκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος προκειμένου νά δικάσῃ τόν

Πρεσβύτερον Σωτήριον Πράσινον

          κατηγορούμενον ἐπί ἐγκαταλείψει ἐφημεριακῆς θέσεως, ἀποσχίσει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ προσχωρήσει εἰς παρασυναγωγήν ψευδοκληρικῶν ὑποδυομένων τούς Γ.Ο.Χ. καὶ λειτουργῶν κατὰ τὸ νέον ἡμερολόγιον, ἰδιότυπον οὐνίαν μετερχόμενος, ἢτοι διὰ παράβασιν τῶν ἱερῶν κανόνων λα΄ ἀποστολ., ιγ΄ τῆς ΑΒ΄ Συνόδου, Γ΄τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ κ.ἄ, καθώς καὶ τῶν ἀποφάσεων τῶν Πανορθοδόξων Συνόδων τῶν ἐτῶν 1583, 1587 καὶ 1593 περὶ καταδίκης τοῦ νέου ἡμερολογίου.


          Ὁ κατηγορούμενος ἐκλήθη τρίς καὶ ἐδόθη εἰς αὐτόν ἐπὶ τρίμηνον κάθε δυνατότης νά ἀπολογηθῆ, περιεφρόνησε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον. Τοιουτοτρόπως ἐδικάσθη ἐρήμην, ἐκρίθη ἔνοχος καί ἐπεβλήθη εἰς αὐτόν τό ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως ἀπό τήν ἱερωσύνην καί ἐπαναφορᾶς αὐτοῦ εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν.