Ἀνακοινώσεις

Ἀπόφασις Συνοδικοῦ Δικαστηρίου

Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ τοὺς Πρεσβυτέρους Συνοδικόν Δικαστήριον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθμ β´ τῆς 6/19-11-2014 ἀποφάσεως αὐτοῦ ἔκρινεν ἔνοχον τὸν πρ. Ἱερομόναχον Πολύκαρπον,

κατά κόσμον Πέτρον Παττακὸν τοῦ Δημητρίου, ἀγνώστου νῦν διαμονῆς, κατηγορούμενον ἐπὶ καταφρονήσει τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἀρχῆς καὶ ἀποσχίσει καὶ ἐπέβαλεν εἰς αὐτὸν τὴν ποινὴν τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς Ἱερωσύνης ὑπουργήματος ἀπογυμνοῦν αὐτὸν τέλεον παντὸς Ἱερατικοῦ βαθμοῦ καὶ τίτλου, ἐπαναφέρον αὐτὸν εἰς τὴν τάξιν τῶν Μοναχῶν.