Ἀνακοινώσεις

Ἀπόφασις α/2014 Συνοδικοῦ Δικαστηρίου

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΝ ΔΙΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ  ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  α´ τῆς 6/19-06-2014

 

Τὸ Πρωτοβάθμιον διὰ τοὺς Πρεσβυτέρους Συνοδικόν Δικαστήριον τῆς  Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, κανονικῶς συγκεκροτημένον,


Συνελθὸν εἰς συνεδρίαν τὴν 6ην/19ην Ἰουνίου 2014, ἡμέραν Πέμπτην καὶ ὥραν 2ην μ.μ., εἰς τὴν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γαλαξειδίου 14 αἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τό Ἀμάραντον», προκειμένου νὰ δικάσῃ τὸν Ἱερομόναχον Ἰωάννην, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, τοῦ Vassil καὶ τῆς Paraskeva, ἀγνώστου διαμονῆς, κατηγορούμενον διὰ:


α) κατὰ παράβασιν τῶν Ἱερῶν κανόνων καὶ τῶν ὅρων τοῦ Ἀπολυτηρίου του συστηματικῶς καὶ ἐπί 9 ἔτη περιαγωγὴν αὐτοῦ εἰς διαφόρους ἐκκλησιαστικὰς Ἐπαρχίας ἐν Ἑλλάδι, τελῶν ἱεροπραξίας καὶ κηρύττων ἄνευ ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Ἐπισκόπου,


β) διασπορὰν ὕβρεων καὶ συκοφαντιῶν κατὰ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου συνολικῶς, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἐπισκόπων αὐτῆς μεμονωμένως,


ἤτοι διὰ παράβασιν τῶν ἱερῶν Κανόνων ΙΕ´, ΛΘ´ καὶ ΝΕ´ Ἀποστολ. καὶ ΝΖ' τῆς ἐν Λαοδικείᾳ, τῆς ὑποθέσεως παραπεμφθείσης λόγῳ ἁρμοδιότητος ἐνώπιον αὐτοῦ.


Δικάζον ἐρήμην τοῦ κατηγορουμένου, μὴ ἐμφανισθέντος καίπερ νομίμως κληθέντος κατὰ τὸ ἄρθρον 24 παρ. 8 τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, ὡς ἀγνώστου διαμονῆς, διὰ συνεχοῦς ἀναρτήσεως τῶν Κλητηρίων Θεσπισμάτων εἰς τὸν ἐπίσημον Ἰστότοπον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., κληθέντος τρὶς ὅπως παραστῇ καὶ δώσῃ λόγον διὰ τὰς ἀποδιδομένας εἰς αὐτὸν κατηγορίας α) εἰς τὰς 5/28-4-2014, ὁπότε καὶ ἡ ὑπόθεσις ἀνεβλήθη, β) εἰς τὰς  7/20 Μαϊου 2014, ὁπότε καὶ ὑπόθεσις ἀνεβλήθη ἐκ νέου καὶ γ) διὰ τὴν σήμερον, ὁπότε καὶ ἐδικάσθη. Ὁ Κατηγορούμενος, μέσω ἀναρτήσεων εἰς τὸν ἱστότοπον, τὸν ὁποῖον ἐδημιούργησε http://www.gocnews.info, ἐδήλωσε κατηγορηματικῶς ὅτι δὲν πρόκειται νὰ παραστῇ εἰς τὴν δίκην.


Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῶν ἐγγρἀφων τῆς δικογραφίας καὶ τὴν ἀκρόασιν τῶν ἠχητικῶν ἀναρτήσεων τοῦ Κατηγορουμένου εἰς τὸν ἰστότοπον αὐτοῦ.


Διασκεψάμενον
Κατά τε τοὺς θείους καὶ Ἱεροὺς Κανόνας


Ἐπειδὴ ἐκ τῆς μελέτης τοῦ ὅλου φακέλου τῆς δικογραφίας καὶ τῆς ἐν γένει περὶ τὴν ἀπόδειξιν διαδικασίαν, ἀπεδείχθη πλήρως καὶ τὸ δικαστήριον ἐπείσθη, ὅτι ὁ ὑπὸ κατηγορίαν κληρικὸς Ἱερομόναχος Ἰωάννης, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, τοῦ Βασιλείου καὶ τῆς Παρασκευῆς, γεννηθεὶς τὴν 3-6-1951 εἰς Σόφιαν Βουλγαρίας, ἐγένετο δεκτὸς εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ἐν ἔτει 1992 ὑπὸ τοῦ τότε Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου Ὀρφανοῦ, Ἐξάρχου Βουλγαρίας, ἄνευ ἐπαρκοῦς ἐξετάσεως καὶ ἄνευ βαπτίσματος, παρ’ ὅτι οὐκ ἔφερε τὸ τύπον τοῦ Ὀρθοδόξου βαπτίσματος ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας! Ὁ αὐτὸς τότε Μητροπολίτης καὶ νῦν Μοναχὸς κ. Εὐθύμιος Ὀρφανὸς ἐχειροτόνησε τοῦτον Διάκονον καὶ Πρεσβύτερον τὴν 22-4-1992 καὶ τὴν 23-4-1992 ἀντιστοίχως. Ἔκτοτε ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος εἰς διαφόρους Ἐνορίας τῆς Ἐλλάδος καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ὅπου  κατὰ κανόνα ἤρχετο εἰς ρῆξιν μετὰ τῶν πιστῶν καὶ ἀνεθεμάτιζε τούτους κατὰ τὴν τακτικὴν αὐτοῦ. Τὴν 8/21-4-2005 ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, τότε Μητροπολίτης Ἀχαΐας καὶ Ἔξαρχος Εὐρώπης, ἔδωκεν εἰς αὐτὸν Ἀπολυτικὸν Γράμμα εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀναφέρεται:


«Ἀπολύοντες αὐτὸν διδόαμεν ἐξουσίαν ὅπου ἐὰν ἀπέλθῃ, τὰ τῆς ἱερωσύνης ἀκωλύτως ἐπιτελεῖν, μετὰ καὶ τῆς κανονικῆς ἀδείας καὶ συναινέσεως τοῦ κατὰ τόπον Γνησίου Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως εἰς τὸν ὁποῖον ἀπὸ τοῦδε καὶ ἐφεξῆς θὰ ὑπάγεται».


Ἐπειδή, ὁ Κατηγορούμενος προσφάτως, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἑνωσεως τῆς πρώην ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος συνέστησε ἱστότοπον (http://gocnews.info/) ἕνθα προέβη εἰς ὑβριστικάς δημοσιεύσεις κατὰ τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. καὶ τῶν Ἀρχιερέων Αὐτῆς καὶ ἀποκαλύπτων ὅτι  δρᾶ καὶ ἱεροπρακτεῖ εἰς τὸν Ἑλληνικὸν χῶρον, μάλιστα δὲ παρεδέχθη άπεριφράστως ὅτι τελεῖ ἐξομολογήσεις εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Δράμας,  ἄνευ ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Γνησίου Ὀρθοδόξου Ἀρχιερέως, ὡς ἐπιβάλλει τὸ ἀπολυτήριον ἔγγραφον αὐτοῦ.


Ἐπειδή, ὄντως ἀπεδείχθη ὅτι εἰς τὸν ἱστότοπόν του διαδίδει ὕβρεις καὶ συκοφαντίας κατὰ τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ἀποκαλῶν τούτους: «ἀπατεῶνας», «συμμορίαν», «παθολογικὰς προσωπικότητας», «νοητικῶς ἀνωρίμους», «αἱρετικούς», «ἀσεβεῖς», «ψεύστας», «ἀνοήτους», «παρανόμους» κ.λπ..


Ἐπειδή, ὁ Κατηγορούμενος -ἐκτὸς τῶν ἄλλων- εἰς τὰ δημόσιεύματά του χαρακτηρίζει διὰ χυδαίων ἐκφράσεων τοὺς χειροτονηθέντας ὑπὸ τοῦ πρ. Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Εὐθυμίου Ὀρφανοῦ, λησμονῶν ὅτι καὶ αὐτὸς οὗτος ἐκ τοῦ ἰδίου ἕλκει τὴν χειροτονίαν.


Ἐπειδὴ  ὁ Κατηγορούμενος διὰ τοῦ ἰδίου του στόματος ὁμολογεῖ δημοσίως, ὅτι παρέμενε εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. μνημονεύων τῶν ὀνομάτων τῶν Ἀρχιερέων τῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας («Συνόδου Καλλινίκου» ὡς χαρακτηριστικῶς λέγει) μέχρι τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἐνῷ μετὰ ταῦτα διέκοψε τὴν διαμνημόνευσιν ἀποκόψας ἑαυτὸν τῆς κοινωνίας μετὰ τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ἥν παραδέχεται ὅτι μέχρι τότε διετήρει, προσθέσας εἰς τὰ λοιπὰ καὶ τὸ παράπτωμα τοῦ σχίσματος.

Ἐπειδὴ  κανονικῶς εἰσῆλθεν ἡ ὑπόθεσις ἐνώπιον τοῦ ἡμετέρου Πρωτοβαθμίου διὰ τοὺς Πρεσβυτέρους Συνοδικοῦ Δικαστηρίου ὡς ἁρμοδίου, λόγῳ τῆς ἀπειλουμένης ὑπὸ τοῦ ΝΕ´ Ἀποστολικοῦ Κανόνος  ποινῆς τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματος τῆς ἱερωσύνης.


Ἐπειδὴ  κανονικῶς συνεκροτήθη τὸ δικαστήριον ἐξ ἑπτά μελῶν συμφώνως πρὸς τὸν ΙΒ´ Κανόνα τῆς ἐν Καρθαγένῃ Συνόδου.


Ἐπειδὴ  αἱ πράξεις του αὗται στοιχειοθετοῦν τὰ Κανονικὰ ἀδικήματα τῆς καταφρονήσεως τῆς προϊσταμένης Ἐκκλησιαστικῆς αὐτοῦ Ἀρχῆς, τῆς ὕβρεως Ἀρχιερέων καὶ τοῦ σχίσματος, τὰ ὁποῖα προβλέπονται καὶ κολάζονται ὑπὸ τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων διὰ τῆς ποινῆς τῆς καθαιρέσεως ἐκ τῆς ἱερωσύνης.


     Καὶ δή:
•    τοῦ ΙΕ´ Κανόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων διαγορεύοντος: «Εἴ τις πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἢ ὅλως τοῦ καταλόγου τῶν κληρικῶν, ἀπολείψας τὴν ἑαυτοῦ παροικίαν, εἰς ἑτέραν ἀπέλθῃ, καὶ παντελῶς μεταστὰς διατρίβῃ ἐν ἄλλῃ παροικίᾳ, παρὰ γνώμην τοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, τοῦτον κελεύομεν μηκέτι λειτουργεῖν, εἰ μάλιστα προσκαλουμένου αὐτὸν τοῦ ἐπισκόπου αὐτοῦ ἐπανελθεῖν, οὐχ ὑπήκουσεν, ἐπιμένων τῇ ἀταξίᾳ• ὡς λαϊκὸς μέντοι ἐκεῖσε κοινωνείτω».
•    τοῦ ΛΑ´ Κανόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων διαγορεύοντος: «εἰ τις πρεσβύτερος ἢ διάκονος καταφρονήσας τοῦ ἰδίου Ἐπισκόπου, χωρὶς συναγάγει καὶ θυσιαστήριον ἕτερον πήξει, μηδὲν κατεγνωκώς ἐν εὐσεβείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ, καθαιρείσθω ὡς φίλαρχος‧ τύραννος γάρ ἐστί...»
•    τοῦ ΛΘ´ Κανόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων παραγγέλοντος: «Οἱ πρεσβύτεροι, καὶ οἱ διάκονοι, ἄνευ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου μηδὲν ἐπιτελείτωσαν, αὐτὸς γὰρ ἐστὶν ὁ πεπιστευμένος τὸν λαὸν τοῦ Κυρίου, καὶ τὸν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν αὐτῶν λόγον ἀπαιτηθησόμενος».
•    τοῦ ΝΕ´ Κανόνος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐντειλαμένου: «Εἴ τις κληρικὸς ὑβρίσοι τὸν ἐπίσκοπον, καθαιρείσθω, ἄρχοντα γὰρ τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς».
•    τοῦ ΙΓ´ Κανόνος τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, διακελεύοντος: «... εἴτε πρεσβύτερος, εἴτε διάκονος, ὡς δῆθεν ἐπὶ ἐγκλήμασι τισί, τοῦ οἰκείου κατεγνωκὼς Ἐπισκόπου... ἀποστῆναι τολμήσει τῆς αὐτοῦ κοινωνίας καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν ταῖς ἱεραῖς τῶν λειτουργιῶν εὐχαῖς, κατὰ τὸ παραδεδωμένον ἐν τῆ Ἐκκλησίᾳ μή ἀναφέρει, τοῦτον καθαιρέσει ὑποκείσθω καὶ πάσης ἱερατικῆς ἀποστερεῖσθαι τιμῆς».
•    τοῦ ΝΖ' Κανόνος τῆς ἐν Λαοδικείᾳ: «Ὅτι οὐ δεῖ ἐν ταῖς κώμαις καὶ ἐν ταῖς χώραις καθίστασθαι ἐπισκόπους, ἀλλὰ περιοδευτάς, τοὺς μέν τοι ἤδη προκατασταθέντας, μηδὲν πράττειν ἄνευ γνώμης τοῦ ἐπισκόπου τοῦ ἐν τῇ πόλει, ὡσαύτως δὲ καὶ τοὺς πρεσβυτέρους μηδὲν πράττειν ἄνευ τῆς γνώμης τοῦ ἐπισκόπου».


τοῦ δὲ Προφήτου Μωϋσέως διακελεύοντος:
•    «Ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐ κακῶς ἐρεῖς» (Ἔξοδ. κβ´, 28).
καὶ τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου λέγοντος:
•    «...πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε» (Ἑβρ. ιγ´, 17).
•    «...ἵνα τὸ αὐτὸ λέγῃτε πάντες καὶ μὴ ἦ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ» (Α´ Κορινθ. α´, 10).
•     «Ἔφη τε ὁ Παῦλος, οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς, γέγραπται γὰρ ὅτι ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς» (Πραξ. κγ΄ 5)

τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου διδάσκοντος:
•    «Ὁ λάθρα τοῦ Ἐπισκόπου τι πράσσων τῷ διαβόλῳ λατρεύει» (Σμύρν. 9.11)


Ἐπειδή, ὁ κατηγορούμενος προκλητικῶς ἠγνόησε τὰς τρεῖς κλητεύσεις πρὸς ἀπολογίαν, ἅς ἡ  Ἐκκλησία εἰς αὐτὸν ἀπέστειλε, συμφώνως πρὸς τὸν ΛΑ´ Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων,


ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ


Ἐπιβάλλει ὁμοφώνως εἰς τὸν κατηγορούμενον Ἱερομόναχον Ἰωάννην, κατά κόσμον Branimir Vassilev Vassilevski, τοῦ Vasil καὶ τῆς Paraskeva, τὴν ποινὴν τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ τῆς Ἱερωσύνης ὑπουργήματος ἀπογυμνοῦν αὐτὸν τέλεον παντὸς Ἱερατικοῦ βαθμοῦ καὶ τίτλου, ἐπαναφέρον αὐτὸν εἰς τὴν τάξιν τῶν Μοναχῶν.