Ἀνακοινώσεις

Ἀποφάσεις Συνοδικῶν Δικαστηρίων

Τήν 3/16-11-2010, ἡμέραν Τρίτην, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας, συνεδρίασεν τό Πρωτοβάθμιον διά Πρεσβυτέρους Συνοδικόν Δικαστήριον ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Ἀττικῆς καί Διαυλείας κ. Ἀκακίου καί προκειμένου νά δικάσῃ:

α) Τόν Πρεσβύτερον Γεώργιον Τζιληβάκην κατηγορούμενον ἐπί σκανδαλισμῷ τῶν πιστῶν, καταφρονήσει τῆς προϊσταμένης Ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς αὐτοῦ καί ἀποσχίσει. Ὁ κατηγορούμενος καίτοι οὐχὶ τρίς, ἀλλά τετράκις ἐκλήθη καὶ ἐδόθη εἰς αὐτόν ἐπὶ ἑπτάμηνον κάθε δυνατότης νά ἀπολογηθῆ, περιεφρόνησε τὴν Ἱερὰν Σύνοδον.

Τοιουτοτρόπως ἐδικάσθη ἐρήμην, ἐκρίθη ἔνοχος καί ἐπεβλήθη εἰς αὐτόν τό ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως ἀπό τήν ἱερωσύνην καί ἐπαναφορᾶς αὐτοῦ εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν.

β) Τόν Πρεσβύτερον Ἰάκωβον Σαμακασβίλι κατηγορούμενον ἐπὶ ἐγκαταλείψει ἐφημεριακῆς θέσεως καὶ ἀποσχίσει ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Ὁ κατηγορούμενος ὡς ἀγνώστου διαμονῆς κατά τό ἄρθρον 24 παρ. 8 τοῦ Κανονισμοῦ Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης, ἐκλήθη τρίς μέσω ἀνακοινώσεων εἰς τὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἐδόθη εἰς αὐτόν ἐπίσης ἐπὶ ἑπτάμηνον κάθε δυνατότης νά ἔλθῃ εἰς συναίσθησιν καί νά ἐπανορθώσῃ, πλήν εἰς μάτην.

Τοιουτοτρόπως ἐδικάσθη ἐρήμην, ἐκρίθη ἔνοχος καί ἐπεβλήθη εἰς αὐτόν τό ἐπιτίμιον τῆς καθαιρέσεως ἀπό τήν ἱερωσύνην καί ἐπαναφορᾶς αὐτοῦ εἰς τάς τάξεις τῶν λαϊκῶν.

{backbutton}