Ἀνακοινώσεις

Ἀποφάσεις Ἱερᾶς Συνόδου 8/21 Δεκεμβρίου 2010

 

Τήν Τρίτην 8ην/21ην Δεκεμβρίου 2010, συνεδρίασεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καί ἠσχολήθη μέ τά ἑξῆς θέματα:

 

1. Ἐνέκρινε τήν προταθεῖσα προσφοράν κατασκευῆς τιμητικῶν διακρίσεων.


2. Ἀπεφάσισε τήν ἀφιέρωσιν τοῦ ἡμεροδείκτου τοῦ ἔτους 2012 εἰς τόν Μακαριστόν Ἐπίσκοπον Κυκλάδων κυρόν Παρθένιον.


3.Ἔλαβε γνῶσιν τῶν πληροφοριῶν περί τῶν αἰτούντων ἐξ Ἀφρικῆς κληρικῶν, ἀπορρίψασα τὸ αἴτημα ἑνὸς ἐξ αὐτῶν.


4. Ἀπεφάσισεν ὅπως ἅπαντες οἱ λειτουργοῦντες Ἱεροί Ναοί τῆς χώρας λαμβάνουν καί διαθέτουν τουλάχιστον 20 τεύχη τῆς «Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας».


5. Ἐνημερώθη περί τῶν συνεννοήσεων διά τήν συνεδρίαν τῶν ἐπιτροπῶν διαλόγου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καί Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.


6. Ἐνημερώθη μερί τῆς συστάσεως νομικοῦ προσώπου διά τήν ἐνορίαν τῆς Σαλαμῖνος.


7. Ἐνημερώθη διά τά πεπραγμένα τῆς προσφάτου ἐπισκέψεως τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος εἰς τήν Ἀμερικήν.


8. Ἀπεφάσισεν τόν καθορισμόν κανόνων δεοντολογίας διά τήν δημοσίαν χρῆσιν τοῦ διαδικτύου ὑπό τῶν κληρικῶν.


9. Ἐνέκρινε τήν σύστασιν διερευνητικής ἐπιτροπῆς πρός καταγραφήν τῶν ἐμποδίων τα ὁποῖα ὑφίστανται  μεταξύ HOCNA καί Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος.


10. Συνεζήτησε τό θέμα τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου» καί ἀπεφάσισε τήν Σύνταξιν Ὑπομνήματος πρός τάς Ἀρχάς καί ἔκδοσιν Ἐγκυκλίου.


11. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις Ἀνακοινώσεως διά τήν ἑορτήν τῶν Θεοφανείων εἰς τόν Κεντρικόν Λιμένα Πειραιῶς καί Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου  ἐπί τῇ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.


12. Συνεζήτησε θέματα τῆς Ἐπιτροπῆς Κοινωνικοῦ Ἔργου.