Ἀνακοινώσεις

Ἀποφάσεις Ἱερᾶς Συνόδου 3/16 Νοεμβρίου 2010


Τὴν 3/16 Νοεμβρίου 2010 ἡμέραν Τρίτην, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίου Νικολάου Παιανίας, συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.

Παρόντα ἦταν ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐκτὸς τοῦ κωλυομένου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εὐρίπου κ. Ἰουστίνου, καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


1. Συνεζητήθη ἐκτενῶς σχέδιον «Τάξεως ἐπὶ διὰ χρίσματος ἀποδοχῆς λαϊκοῦ προερχομένου ἐκ σχίσματος καὶ ἑνουμένου τῇ Ἐκκλησίᾳ». Τό σχέδιον θὰ ἀναδιασκευασθῇ συμφώνως ταῖς ὑποδείξεσι τῶν Σεβασμιωτάτων καὶ Θεοφιλεστάτων Συνοδικῶν καὶ θὰ ἐπανέλθῃ πρὸς συζήτησιν εἰς τὴν ἑπομένην συνεδρίαν.

 


2. Συνεζητήθησαν ἐνδελεχῶς αἱ γνωμοδοτήσεις τῶν ἐπαϊόντων εὐσεβῶν ἐπιστημόνων ἐπὶ τοῦ τομέως τῆς Πληροφορικῆς περί τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου». Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζει ὁμοφώνως τὴν ἀνησυχίαν αὐτῆς διὰ τὸ γεγονός ὅτι, ἐνῷ μὲν δὲν τίθεται ἐπὶ τοῦ παρόντος κίνδυνος ἀπωλείας τῆς χαριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀποδοχῆς τῆς «σφραγῖδος τοῦ θηρίου», ὑφίσταται σοβαρότατος κίνδυνος περιστολῆς τῶν ἀτομικῶν μας ἐλευθεριῶν. Ἐπ’ αὐτῆς τῆς βάσεως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφέσισε: α) τὴν διοργάνωσιν (ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου) ἐνημερωτικῆς ἐκδηλώσεως ἡ ὁποία θὰ λάβῃ χώραν εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ὁργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς τὴν Τετάρτην 25-11/8-12-2010 περί ὥραν 5ην ἀπόγευματινήν β) τὴν περαιτέρω διερεύνησιν τῶν νομικῶν πτυχῶν τοῦ ζητήματος καὶ ἀναζήτησιν τῶν καλυτέρων τρόπων ἀντιδράσεως καὶ γ) τὴν ἔκδοσιν σχετικῆς ἐγκυκλίου.


3. Συνεζητήθη ἐκ νέου ἡ αἴτησις προσχωρήσεως εἰς τὴν κανονικὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. Ὀρθοδόξων κοινοτήτων ἐξ ἀφρικανικῶν κρατῶν καὶ ἡ πορεία τῆς περαιτέρω διερευνήσεως τῆς ὑποθέσεως.


4. Ἐγένετο ἀκρόασις κληρικῶν καί λαϊκῶν περί διαφόρων θεμάτων.