Ἀνακοινώσεις

Ἀποφάσεις Ἱερᾶς Συνόδου 12ης/25ης Ἰανουαρίου 2011

Τὴν Τρίτην 12ην/25ην Ἰανουαρίου συνῆλθεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα αὐτῆς (ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32 – γ΄ ὄροφος) καὶ:

  • Ἐνημερώθη ἐπί διαφόρων  ἐνοριακῶν ζητημάτων.
  • Ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τὰ μέλη τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου καὶ ἐνημερώθη περὶ τῶν δραστηριοτήτων αὐτοῦ.
  • Διενεμήθη εἰς τοὺς Ἀρχιερεῖς τὸ διασκευασθὲν σχέδιον «Τάξεως ἐπὶ διὰ χρίσματος ἀποδοχῆς λαϊκοῦ προερχομένου ἐκ σχίσματος καὶ ἑνουμένου τῇ Ἐκκλησίᾳ» πρὸς μελέτην.
  • Διευκρινίσθη ὅτι εἰς τὰς περιοχάς Εὐρυτανίας καὶ Φωκίδος μνημονεύεται τὸ ὄνομα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου.
  • Ἀπεφασίσθη ὅτι ἐκ των τεσσάρων τιμητικῶν διακρίσεων αἱ ὁποῖαι καθιερώθησαν ἐφέτος, διὰ λόγους οἰκονομίας, θὰ ἐκδοθῇ ἡ ἀνωτάτη διάκρισις τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ἤτοι «Ὁ Χρυσοῦς Στέφανος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου». Ἡ ἀνωτάτη διάκρισις θὰ ἀπονέμεται εἰς κεκοιμημένα μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. διὰ τὴν σημαντικήν προσφοράν των εἰς τὸν Ἱερόν Ἀγῶνα. Ἡ ἀπονομή θὰ γίνεται τὴν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὴν Συνοδικήν ἐκδήλωσιν.
  • Συνεζητήθη ἡ ἐπικειμένη συνάντησις τῶν Ἐπιτροπῶν τοῦ διαλόγου μετὰ τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Τύχωνα, καὶ ὡρίσθη ἀναπληρωματικόν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς.
  • Ἀνετέθη εἰς τὸν Ἀρχιγραμματέα ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου ἡ ἀναπροσαρμογή τοῦ καταλόγου τῶν δικαιολογητικῶν δι’ ἔκδοσιν ἀδείας γάμου.
  • Ἀπεφασίσθη ἡ ἀποδοχή τοῦ αἰτήματος προσχωρήσεως κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἐκ τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τοῦ Κογκό. Θὰ μνημονεύεται τὸ ὄνομα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, ὅπως ὁπουδήποτε δὲν ὑφίσταται ὀργανωμένη Ἐκκλησιαστική Ἐπαρχία.
  • Κατετέθη ὑπὸ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἀρχιγραμματέως τὸ σχέδιον «Κανόνων δεοντολογίας διά τήν δημοσίαν χρῆσιν τοῦ διαδικτύου ὑπό τῶν Κληρικῶν».
  • Συνεζητήθη τὸ θέμα τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου» καὶ ἀφοῦ ἐπεβεβαιώθη ἡ ἀντίθεσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τὸ ἀσφυκτικόν «ἠλεκτρονικόν φεκέλωμα» τὸ ὁποῖον μεθοδεύεται, ἀπεφασίσθη ὅπως εἰς κάθε Ἐνορίαν τῆς Ἐπικρατείας, τελεσθῇ ἀγρυπνία εἰς ἡμερομηνίαν τῆς ἐπιλογῆς τῶν Ἐφημερίων ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῶν Ἐπιτρόπων  κατὰ τὸ διάστημα ἀπὸ τοῦδε μέχρι τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς. Θὰ ἀποσταλῇ καὶ σχετική Ἐγκύκλιος. Συνεζητήθη καὶ τὸ θέμα τοῦ Ὑπομνήματος πρὸς τὰς ἀρχάς.