Ἀνακοινώσεις

Ἀποφάσεις Ἱερᾶς Συνόδου 12/25 Ὀκτωβρίου 2010

 

Τὴν Δευτέραν 12/25 Ὀκτωβρίου 2010 συνῆλθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος εἰς τὰ ἐν Ἀθήναις γραφεῖα Αὐτῆς (ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κάνιγγος 32, γ΄ ὄροφον) εἰς πρώτην τακτικήν Συνεδρίαν, μετά τήν ἐκλογήν τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου.


Παρόντα ἦταν ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ δέ ἀσθενῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Παῦλος ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Χριστοδούλου, μέλους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..


Μετά τὰς σχετικάς προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:


1. Διώρισεν τὸν Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον ὡς Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.


2. Διώρισεν τὸν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην π. Γρηγόριον Ταυλάριον ὡς Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.


3. Προέβη εἰς ριζικὸν ἀνασχηματισμόν τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν.


4. Προέβη εἰς ἀνασύνθεσιν τῶν Συνοδικῶν Δικαστηρίων.


5. Ἀπεφάσισεν διὰ τούς Τοποτηρητάς τῶν χηρευουσῶν ἐπαρχιῶν.


6. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς διὰ τὴν τελετὴν τῆς Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν Κεντρικὸν Λιμένα Πειραιῶς.


7. Ἐγένετο ὁ προγραμματισμὸς διὰ τὸ Συνοδικὸν συλλείτουργον καὶ τὴν Συνοδικὴν ἐκδήλωσιν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.


8. Ἐνημερώθηκε τὸ σῶμα διὰ τὴν συνέχεια τῶν συζητήσεων μετὰ τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Τύχωνα.


9. Συνεζητήθη ἡ αἴτησις προσχωρήσεως εἰς τὴν κανονικὴν ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ. Ὀρθοδόξων κοινοτήτων ἐξ ἀφρικανικῶν κρατῶν καὶ ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω διερεύνησις τῶν συγκεκριμένων ὑποθέσεων.


10. Ἐρυθμίσθησαν λεπτομέρειαι περί τῆς ἐφαρμογῆς προηγουμένης ἀποφάσεως καθιερώσεως τιμητικῶν διακρίσεων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..


11. Συνεζητήθησαν ὑποθέσεις τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Λαρίσης  καὶ Θεσσαλονίκης & Δημητριάδος.


12. Ἐνημερώθη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος περὶ τοῦ θέματος τῆς λεγομένης «κάρτας τοῦ πολίτου», ἐγένετο προκαταρκτικὴ συζήτησις καὶ ἀπεφασίσθη ἡ περαιτέρω συλλογή στοιχείων ἀπὸ ἐπαΐοντας πρὸς λῆψιν ἀποφάσεως εἰς προσεχῆ συνεδρίαν.


13. Ἀπεφασίσθη ἡ ἔκδοσις ἀνακοινώσεων τῆς Ἱερὰς Συνόδου μετά συνοπτικῆς ἀναφορᾶς τῶν πρὸς δημοσιοποίησιν πεπραγμένων ἑκάστης Συνεδρίας.


14. Συνεζητήθησαν ἐπιστολαί καί ὑπομνήματα πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ ἀπεφασίσθη περὶ τῆς ἀπαντήσεώς των.


15. Ἀπεφασίσθη ἡ διερεύνησις περί καθιερώσεως καί ἄλλων συνοδικῶν ἑορτασμῶν συμβολικοῦ χαρακτῆρος.

{backbutton}