Ἀνακοινώσεις

Ἀποκατάστασις βλάβης


        Προσφάτως ἀπεκαταστάθη τεχνικὴ βλάβη εἰς τὸν παρόντα ἰστότοπον, ὀφειλομένη εἰς τὸ λογισμικόν τῆς ἀγγλικῆς ἐκδόσεως τοῦ ἰστοτόπου. Δυστυχῶς, διὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς βλάβης, ἀφηρέθη προσωρινῶς ἡ ἀγγλικὴ ἔκδοσις. Ἐλπίζομεν ὅτι τὸ πρόβλημα τῆς ἀγγλικῆς ἐκδόσεως θὰ ρυθμισθῇ συντόμως. Ζητοῦμεν συγγνώμην ἀπό τοὺς ἀναγνώστας μας. Θὰ ληφθῇ μέριμνα διὰ τὴν ἀνάρτησιν τῶν ἄρθρων, ἀνακοινώσεων καὶ εἰδήσεων αἱ ὁποῖαι ἐκκρεμοῦν τὸ συντομώτερον δυνατόν.
        Ἐν τῷ μεταξὺ ἐνημερώθησαν ἤδη οἱ κατάλογοι τῶν κληρικῶν καὶ τὰ δίπτυχα, ἀνηρτήθη ἡ ὁμιλία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐνῷ προσετέθη εἰς τοὺς συνδέσμους καὶ τὸ νέον ἰστολόγιον τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Σάββα Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας εἰς Βελιγράδιον, τῶν ἀδελφῶν μας Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Σερβίας (εἰς τὴν σερβικὴν γλῶσσαν).