Ἀνακοινώσεις

Ἀπάντησις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων εἰς ἐρωτήματα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περὶ τοῦ Ν 4301/2014

Τὴν 08-03-2018 (ν.ἡ.), παρελήφθη στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μας (Κάνιγγος 32) ἡ ἀπάντησις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων εἰς τὰ ἐρωτήματά μας (ἀπὸ 06 / 19 - 10 - 2017), ὡς πρὸς τὴν διευκρίνισιν σημείων, ἐπὶ τῶν ὁποίων ἠγέρθη ὡς μὴ ὤφειλεν ἀμφισβήτησις ἤ καὶ πολεμικὴ ἀπό τινας, ἐκ διαστρεβλώσεως τῆς πραγματικότητος.

Δεδομένου, ὅτι στὸ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου ὑπάρχουν μόνον αἱ ἀπαντήσεις, ἀκολούθως παρατίθενται τὰ ἐρωτήματα, εἰς τὰ ὁποῖα κατ’ ἀντιστοιχίαν ἀπαντῶνται. Προσετέθη καὶ μία περίληψις τῶν ἀπαντήσεων, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἐκτενεῖς, καθὼς ἀναφέρονται εἰς τὴν σχετικὴν νομολογίαν. Οἱοσδήποτε ἐπιθμεῖ ἐπιπλέον διασαφήσεις, δύναται νὰ ἀπευθυνθῇ ἀπ’ εὐθείας εἰς τὴν Γενικὴν Γραμματείαν Θρησκευμάτων. Τὸ ἀπαντητικὸν ἔγγραφον ἐστάλη ἐκ τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως καὶ ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν Προϊστάμενον αὐτῆς κ. Κωνσταντῖνον Πιτταδάκην.


1. Ὁ Ν.4301 ἔγινε μόνον γιὰ τοὺς ἑτεροδόξους καὶ ἑτεροθρήσκους;

ἀπάντησις ἀναφέρει, ὅτι ἔγινε γιὰ ὅλες τὶς ὑπόλοιπες θρησκευτικὲς κοινότητες, οἱ ὁποῖες θὰ ἤθελαν νὰ κάνουν χρῆσιν, ἐκτὸς ἀπὸ τρεῖς κατηγορίες: α) τὰ κλίματα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν κοινωνίᾳ μετὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, β) τὶς Μουφτεῖες τῆς Θράκης καὶ γ) τὶς Ἰσραηλιτικὲς Κοινότητες.


2. Παλαιότερα ἔγγραφα τοῦ Ὑπουργείου σας ἀνέφερον, ὅτι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δὲν εἶναι οὔτε ἑτερόδοξοι, οὔτε ἑτερόθρησκοι. Ἔχει τώρα μεταβληθῆ αὐτὴ ἡ θέσις;

ἀπάντησις ἐπαναλαμβάνει τὴν σχετικὴν νομολογίαν καὶ ἐπιβεβαιώνει, ὅτι οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ δὲν θεωροῦνται οὔτε ἑτερόδοξοι, οὔτε ἑτερόθρησκοι.


3. Ἂν ὄχι, τότε οἱ ΓΟΧ ἀνήκουν εἰς τὴν ἔννοιαν τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας, ἢ ἀποτελοῦν ἰδιαιτέραν κατηγορίαν;

ἀπάντησις εἶναι, ὅτι οἱ ΓΟΧ ἀπολαμβάνουν πλήρως τῆς Συνταγματικῆς προστασίας τοῦ ἄρθρ. 13 τοῦ Συντάγματος (τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὶς γνωστὲς θρησκεῖες) καὶ ὅτι δὲν ὑπάγονται στὶς προβλέψεις τοῦ ἄρθρου 3 Σ (περὶ τῆς ἐπικρατούσης θρησκείας).


4. Ποῖον γραφεῖον τοῦ Ὑπουργείου σας ἀσκεῖ τὴν κατὰ τὸν νόμον ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν ΓΟΧ; Τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων;

ἀπάντησις ἀναφέρει τὸ ἁρμόδιον διὰ τοὺς ΓΟΧ γραφεῖον, τὸ ὁποῖον εἶναι: Ἡ Διεύθυνσις Θρησκευτικῆς Διοικήσεως.


5. Τὰ στοιχεῖα τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπέγραψαν διὰ τὴν σύστασιν Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων, εὑρίσκονται εἰς τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων;

Βεβαιοῦται, ὅτι εὑρίσκονται στὸ ἀρχεῖον τῆς Ὑπηρεσίας (τοῦ Ὑπουργείου). Εἶναι προφανές, ὅτι τὰ Τμήματα τοῦ Ὑπουργείου δὲν ἔχουν ἀποθηκευτικοὺς χώρους γιὰ τέτοιες ἀρχειοθετήσεις.


6. Τὸ Μητρῶον Θρησκευτικῶν Νομικῶν Προσώπων καὶ τὸ Μητρῶον Θρησκευτικῶν Λειτουργῶν εὑρίσκονται εἰς τὸ Τμῆμα Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων;

Διευκρινίζεται, ὅτι εἶναι ἠλεκτρονικὰ ἀρχεῖα, ἄρα ἡ «φυσική» τους παρουσία εἶναι μὲ μαγνητικὴ μορφὴ στοὺς διακομιστὲς (σέρβερς) τοῦ Ὑπουργείου.


7. Ἄν τὰ μητρῶα αὐτὰ εἶναι ἠλεκτρονικά, ἡ εἰσαγωγὴ δεδομένων εἰς αὐτὰ θὰ γίνεται ἀποκλειστικῶς ἀπὸ ὑπαλλήλους τοῦ Τμήματος Ἑτεροδόξων - Ἑτεροθρήσκων, ἢ καὶ ἀπὸ ὑπαλλήλους τοῦ γραφείου, τὸ ὁποῖον ἀσκεῖ τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν ΓΟΧ;

Ἀπαντᾶται, ὅτι οἱ ἐξουσιοδοτημένοι ὑπάλληλοι τῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῆς Διοικήσεως (οἱ ὁποῖοι χειρίζονται τὰ ζητήματα τῶν ΓΟΧ) ἔχουν πρόσβαση στὰ Μητρῶα αὐτά.


Ὁλόκληρος ἡ ἀπάντησις τῆς ΓΓΘ ΕΔΩ