Ἀνακοινώσεις

Ἀπάντησις εἰς Υπόμνημα Σἐρβων Κληρικῶν


Πρὸς τοὺς
Πανοσωτάτους Ἱερομονάχους Ἀκάκιον Στάνκοβιτς, Νεκτάριον Ἰβάνκοβιτς καὶ τὸν Αἰδεσιμώτατον Πρεσβύτερον Στέφανον Νίκολιτς, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς Μοναχούς καὶ πιστοὺς ἐν Σερβίᾳ Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.


Ἀγαπητά τέκνα τῆς Γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


           Ὅπως γνωρίζετε, τὴν Παρασκευὴν 5/18 Φεβρουαρίου, εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἔλαβε χώραν μία συνάντησις τῶν Σέρβων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. μετὰ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου παρουσίᾳ καὶ τῶν Ἀρχιερέων Σεβασμ. Ἀττικῆς κ. Χρυσοστόμου καὶ Θεοφιλ. Μαραθῶνος κ. Φωτίου, κατὰ τὴν ὁποίαν συνεζητήθησαν διεξοδικῶς τὰ ζητήματα τῆς ἐν Σερβίᾳ Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐπελύθησαν παρεξηγήσεις καὶ ἀπεφασίσθησαν οἱ τρόποι διὰ τὴν καλυτέραν ὀργάνωσιν καὶ ἀνάπτυξιν τῆς τοπικῆς ἐν Σερβίᾳ Γνησίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Περὶ τῆς συναντήσεως ταύτης ἐξεδόθη σχετική ἀνακοίνωσις δημοσιευθεῖσα εἰς τὸν ἐπίσημον ἰστότοπον τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος.

 
          Δεδομένου δὲ ὅτι κατὰ τὴν συνάντησιν ταύτην κατεθέσατε γραπτόν ὑπόμνημα ἐπιθυμοῦντες νὰ λάβετε καὶ γραπτήν συνοδικήν ἀπάντησιν, τὸ θέμα ἐξητάσθη συνοδικῶς κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 2/15-3-2011,κατὰ τὴν ὁποίαν ἐπεβεβαιώθησαν συνοδικῶς ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου λεχθέντα πρὸς ὑμᾶς κατὰ τὴν συνάντησιν τῆς 5/18 Φεβρουαρίου. Σᾶς ὑπενθυμίζομεν ὅτι εἰς τὴν συνάντησιν ἐκείνην ὁ Μακαριώτατος ἐπεσήμανε εἰς ὑμᾶς, ὅτι αἱ διάφοροι τοπικαί αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι διεμορφώθησαν διὰ γεωγραφικῶν καὶ οὐχί ἐθνικῶν κριτηρίων (συνήθως ἐντός κρατικῶν ὀντοτήτων).


          Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. τῆς Ἑλλάδος ἔτεινε χεῖρα βοηθείας καί εἰς ὅσας ψυχάς ἐκ τῶν γύρω κρατῶν ἐπεθύμουν νὰ εὕρουν καταφύγιον ἀπό τὴν σύγχρονον αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δίχως νά ἐπιθυμῇ νὰ καταργήσῃ κεκτημένα δικαιώματα αὐτοκεφαλίας τῶν Ἐκκλησιῶν τούτων.


          Ἀδίκως λοιπόν ἀνησυχεῖτε διὰ τυχὸν ἀπορρόφησιν τῆς τοπικῆς ἐν Σερβίᾳ Ἐκκλησίας τῶν ΓΟΧ ἀπό τὴν Ἐκκλησίαν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος. Σαφῶς ὅμως -ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε- ὑπάρχουν πρακτικά προβλήματα, ἕνεκα τῶν ὁποίων δὲν δύνανται νὰ λειτουργήσουν ἐπί τοῦ παρόντος αἱ δύο - τρεῖς ἐνορίαι εἰς Γεωργίαν ἢ Βουλγαρίαν, ἐπὶ παραδείγματι, ὡς πράγματι αὐτοκέφαλαι Ἐκκλησίαι, διότι μία Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία προϋποθέτει ηὐξημένην διοικητική ὀργάνωσιν, καὶ ὕπαρξιν Συνόδου Ἀρχιερέων.


          Αὐτό λοιπόν τὸ ὁποῖον προέχει δι’ ἡμᾶς σήμερον εἶναι νὰ ἐφαρμόσητε τὰς ὁδηγίας τὰς ὁποίας, τόσον ὁ Μακαριώτατατος, ἀλλά καὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς καὶ τώρα σύμπασα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος προτρέπει ὑμᾶς νὰ πράξητε διὰ νὰ ὀργανώσητε ἐπὶ τὸ καλύτερον τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Σερβίας. Δηλαδή: 


          1.    Νά συστήσητε νομικά πρόσωπα τὰ ὁποῖα νὰ καλύπτουν τὴν λειτουργίαν ὅλων τῶν Ἐνοριῶν καὶ Μονῶν τῆς τοπικῇς ἐν Σερβίᾳ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἤδη ὑπάρχουν δύο τὰ ὁποῖα καλύπτουν την λειτουργίαν τῆς Ἐνορίας εἰς Σμεντέρεβο καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Νέας Στιένικ. Χρειάζεται νά γίνῃ καί διὰ τὴν Ἐνορίαν τοῦ Βελιγραδίου ἡ ὁποία ἀρχίζει τώρα νά ἀναδιοργανοῦται καί διὰ τὴν Ἱερὰν Μονήν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου.


            2.    Νά ὀργανώσητε ἕν Διοικητικόν Συμβούλιον μὲ τὴν συμμετοχήν ΟΛΩΝ τῶν ΓΟΧ Κληρικῶν οἱ ὁποῖοι ὑπηρετοῦν στά γεωγραφικά ὅρια τῆς Γιουγκοσλαβίας καὶ ἑνός ἐκλεγμένου ἀντιπροσώπου ἀπό κάθε ἐνορίαν, ὅπως σᾶς ὑπέδειξε κατ’ ἐπανάληψιν ὁ Μακαριώτατος.


3.    Τό ἐμπόδιον τῆς ἀδυναμίας νομικῆς ἀναγνωρίσεώς σας ἀπό τό Σερβικόν Κράτος ὡς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Σερβίας μπορεῖ νὰ παρακαμφθῇ διὰ τῆς ἀναγνωρίσεως τοῦ προαναφερθέντος ὀργάνου ἀπό τήν Ἐκκλησίαν ΓΟΧ Ἑλλάδος.


          4.    Τὸ Διοικητικόν τοῦτο Συμβούλιον θὰ συνεργάζηται ἁρμονικῶς μέ τόν Ἐπίσκοπον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος ἀρμόδιον διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ΓΟΧ Σερβίας (τώρα τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικον).


          5.    Ὅταν ἡ Ἐκκλησία τῶν ἐν Σερβίᾳ Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ὀργανωθῇ καὶ ἀναπτυχθῇ ἀρκοῦντος, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος θά ἐκλέξῃ Ἐπίσκοπον διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῶν ΓΟΧ Σερβίας.


           Εὐχόμενοι ὅπως ὁ ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν οὐρανόθεν  καταπέμψας τὸ πανάγιον Πνεῦμα ἐπὶ τοὺς Ἁγίους αὐτοῦ μαθητὰς καὶ Ἀποστόλους Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς  Θεὸς ἡμῶν σᾶς φωτίζῃ καὶ σὰς καθοδηγῇ πάντοτε εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ Θείου Αὐτοῦ θελήματος.


Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου


† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος